Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840356

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2015 r.
V SA/Wa 484/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sędziowie WSA: Tomasz Zawiślak (spr.), Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2015 r. sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.