Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647692

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.
V SA/Wa 481/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Antas (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. J. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego w części przekraczającej kwotę 100 zł, 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałej części

Uzasadnienie faktyczne

W związku z doręczonym T. J. wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego (w kwocie 200 zł) od skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) lutego 2009 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku oraz w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, T. J. podała, że źródłem jej dochodu jest świadczenie emerytalne w wysokości 675 zł brutto oraz świadczenie emerytalne męża, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w kwocie 1.491 zł brutto. Składająca wniosek wskazała, że "w związku z coraz trudniejszą sytuacją dotyczącą wzrostu cen za energię, żywność, gaz, opał, leki itp. utrzymanie się za 1.650 zł netto jest bardzo trudne". Koszty sądowe, do uiszczenia których skarżąca została wezwana, są według niej zbyt wysokie, albowiem - jak wskazała - musi "zapożyczyć się" w celu pokrycia części opłat związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ewentualnie zrezygnować z ww. inwestycji). Odnosząc się do stanu majątkowego, składająca wniosek podała, że jest właścicielką budynku mieszkalnego o powierzchni 90 m2. Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych albo przedmiotów wartościowych.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:

Uwzględniając to, że składająca wniosek o przyznanie prawa pomocy objęła swoim żądaniem zwolnienie od kosztów sądowych, formułowana w rozpoznawanej sprawie ocena zasadności wniosku oparta być musi na skonfrontowaniu sytuacji majątkowej skarżącej z przesłankami przyznania tego prawa, wymienionymi w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści powołanego przepisu, przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest możliwe wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym wskazuje, że skarżąca jest w stanie ponieść częściowe koszty postępowania sądowego bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny. Powyższa ocena wynika z ustalenia, że skarżąca i jej mąż uzyskują stałe (comiesięczne) dochody, których wysokość jest wystarczająca, by mogły z nich zostać poczynione niezbędne oszczędności. Oszczędności te mogą co prawda nie pozwolić na uiszczenie jednorazowo kwoty 200 zł (z tytułu wpisu sądowego od skargi), niemniej ich wysokość pozwala pokryć część wymaganych kosztów (przyjęta przez referendarza sądowego granica finansowego obowiązku partycypowania w kosztach postępowania sądowego wyznaczona została w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 zł). Konieczność uiszczenia innych opłat sądowych (np. wpisu od skargi kasacyjnej) na obecnym etapie sprawy może być rozważana tylko hipotetycznie, albowiem pojawienie się obowiązku poniesienia przez skarżącą dalszych kosztów zależy w sposób bezpośredni od kierunku rozstrzygnięcia sprawy przez sąd pierwszej instancji. Uznać jednakże należy, że opłaty tego rodzaju ze względu na rozłożenie w czasie konieczności ich ewentualnego uiszczenia, będą mogły zostać pokryte z dochodów stale przez skarżącą i jej męża uzyskiwanych. W tym zatem zakresie nie ma podstaw, by przyjąć, że wysokość opłat sądowych będzie niemożliwa do udźwignięcia przez skarżącą, co doprowadziłoby do odebrania stronie prawa do poddania legalności decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r. ocenie sądu administracyjnego.

W rozpoznawanej sprawie przyjęto, że wykazywany fakt prowadzenia inwestycji lokalnej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz związane z tym faktem oświadczenie, że skarżąca musi zaciągnąć pożyczki w celu pokrycia części opłat wskazuje, że w określonej (niewymienionej) części koszt inwestycji poniesiony zostanie ze środków własnych (pozostających w dyspozycji skarżącej). Oznacza to, że skarżąca jest w stanie z uzyskiwanych stałych dochodów, uwzględniając przeciętne wydatki gospodarstwa domowego, poczynić bieżące oszczędności. Z uwagi na nieposiadanie jakichkolwiek zasobów pieniężnych (oraz przedmiotów wartościowych) - okoliczność zadeklarowaną w oświadczeniu zawartym w formularzu PPF, ewentualne rezerwy finansowe mogą pochodzić jedynie z tego źródła.

Mając na uwadze, że w rozpoznawanej sprawie skarżąca wykazała, iż częściowo spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.