Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647685

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 470/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) grudnia 2008 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po ponownym rozpatrzeniu sprawy A. K., obywatela R. utrzymał w mocy decyzję Wojewody (...) z (...) sierpnia 2008 r. orzekającą o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W ustawowym terminie cudzoziemiec złożył za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) grudnia 2008 r., w uzasadnieniu której podniósł, iż prowadzi dobrze prosperującą działalność gospodarczą ze swoją żoną obywatelką (...) - J. O. Ponadto podkreślił, iż skorzystał z dobrodziejstwa (...) warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary (...), z uwagi na fakt, iż nie stanowi już zagrożenia dla społeczności i porządku publicznego, zatem jego resocjalizacja została uznana za zakończoną. Do skargi dołączył kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa zawartego w dniu (...) listopada 2008 r. między A. K. a J. O.

W dniu (...) kwietnia 2009 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przesłał do Sądu odpowiedź na skargę z (...) kwietnia 2009 r., wraz z wnioskiem organu o umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem skargi w całości.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyjaśnił, iż w świetle dołączonego do skargi aktu małżeństwa (dokument nie został dostarczony w toku wcześniejszego postępowania) zawartego przez cudzoziemca z jego (...) obywatelką (...)- zastosowanie ma art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 czerwca 2003 r., o cudzoziemcach stanowiący, iż decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia.

Zatem organ działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. wydał decyzję z (...) kwietnia 2009 r. nr (...), którą uwzględnił żądanie skargi A. K. w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia gdy zaskarżony akt prawny zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, którego akt został zaskarżony, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych art. 54 § 3 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z art. 54 § 3 ww. ustawy organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Celem autokontroli jest umożliwienie organom administracji publicznej ponownej weryfikacji własnego działania (lub braku działania) bez konieczności angażowania sądu administracyjnego w ocenę jego zgodności z prawem (T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 156). Autokontrola prowadzi w związku z tym do szybszego załatwienia sprawy i to zgodnie z żądaniem skarżącego.

W niniejszej sprawie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców skorzystał z uprawnień autokontrolnych i na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględnił w całości zarzuty skargi. Odzwierciedleniem działań organu jest decyzja wydana w dniu (...) kwietnia 2009 r., którą uchylił własną decyzję z (...) grudnia 2008 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody (...) z (...) sierpnia 2008 r., w przedmiocie wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, iż w dniu wydania zaskarżonej decyzji A. K. był już małżonkiem obywatelki (...), a w związku z tym w przedmiotowej sprawie znalazł zastosowanie przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, organ uwzględnił w całości żądanie skargi.

W przypadku uwzględnienia przez organ skargi w całości w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a., sąd stwierdza, że postępowanie staje się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a.

W świetle powyższego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., uprawniony był orzec o umorzeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.