Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647684

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2009 r.
V SA/Wa 47/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. Ś. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... listopada 2008 r. Nr... w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz umorzenia postępowania w pierwszej instancji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 grudnia 2008 r. J. Ś. złożył skargę na decyzję opisaną w komparycji niniejszego postanowienia.

Zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie... zł (słownie:. złotych) - w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony w dniu 22 stycznia 2009 r. (dowód: data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 16 akt sądowych).

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej - p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony (dowód: notatka Oddziału Finansowo-Budżetowego k. 18 verte akt sądowych), wobec czego na mocy powyższego przepisu oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.