Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647671

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 maja 2009 r.
V SA/Wa 447/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie określenia podstawy opodatkowania oraz kwoty należności w podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

J. Sp. z o.o. w W. wniosła za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w W. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję wyżej wymienionego organu w sprawie określenia podstawy opodatkowania oraz kwoty należności w podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Stosownie do treści art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, o czym skarżąca została pouczona w zaskarżonej decyzji.

Jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Celnej w W. została doręczona stronie skarżącej w dniu 16 lutego 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem 18 marca 2008 r., natomiast skarga została nadana do organu za pośrednictwem którego została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniu 19 marca 2008 r. (data nadania pocztowego k. 34 akt sądowych), czyli po upływie omówionego terminu.

Wniesienie skargi po terminie powoduje jej odrzucenie w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.