Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163106

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
V SA/Wa 4397/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi I. M. O., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2015 r. znak: (...) w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na opisaną w komparycji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu, Iwona M. O. złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W jego uzasadnieniu podniosła, że konieczność zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych będzie się dla nie wiązać z zagrożeniem niewypłacalności i konicznością zamknięcia działalności.

Pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. Strona powołała nową argumentację dla wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, dołączyła przy tym dokumenty prezentujące sytuację finansową prowadzonej działalności. Wskazała, iż prowadzone przez nią przedszkole przynosi w ostatnich miesiącach straty, przy czym dokonane wyliczenie opiewa na kwotę (...) zł deficytu powstałego w okresie wrzesień - listopad 2015 r. Ponadto, Strona dołączyła do pisma dwie umowy kredytowe zawarte z (...) Bankiem Spółdzielczym na kwotę łączną (...). zł. Strona jest aktualnie obciążona ratami związanymi z comiesięczną spłatą zobowiązań wobec banku (terminowe wygaśnięcie umów kredytowych ma nastąpić w 2018 r.). Skarżąca przedłożyła także zaświadczenie o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wydane przez Komisariat Policji w L. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Skarżącą, dokonano włamania na stronę internetową prowadzonej działalności, co spowodowało dodatkową szkodę w postaci zmniejszenia szans na rozwój przedszkola.

Skarżąca przedstawiła pismo Wójta Gminy C. z dnia (...) grudnia 2015 r., zawierające wezwanie do zwrotu cofniętej dotacji ((...) zł), a także do zapłacenia odsetek naliczonych od należności głównej ((...) zł). Strona złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż wykonanie zaskarżonej decyzji uniemożliwi jej dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.")., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Rozstrzygając o wstrzymaniu wykonania aktu na podstawie powołanego przepisu Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Instytucja wstrzymania wykonania ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji stwierdzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane. Użycie przez ustawodawcę w art. 61 § 3 p.p.s.a. zwrotów nieostrych wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich normy ogólnej. W postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04 (dostępne w CBOSA, http://orzeczenia.nsa.gov.pl) NSA stwierdził, że "znaczna szkoda" to taka, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowania ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, dostępne w CBOSA).

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest wykazanie we wniosku niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji powinien uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy (por. postanowienie NSA z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt II OZ 750/05, dostępne w CBOSA).

Dokonując oceny wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że zasługuje on na uwzględnienie. Argumentem o podstawowym znaczeniu jest w niniejszej sprawie sama wysokość kwoty, do spłaty której zobowiązuje zaskarżona decyzja. Zdaniem Sądu, kwota wynikająca z zaskarżonej decyzji, jaką aktualnie musi uiścić Strona, będzie prawdopodobnie bardzo dużym obciążeniem dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność na niewielką skalę.

Skarżąca uprawdopodobniła w wystarczający sposób, że wykonanie decyzji może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu. Nie daje pewności, a jedynie wiarygodność twierdzenia określonych faktów. Dlatego też należy zwrócić uwagę na oświadczenie Skarżącej, w którym wskazano, iż nie będzie ona w stanie prowadzić bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji gdy organ wyegzekwuje zaskarżoną decyzję.

Nałożony na Stronę obowiązek ma charakter świadczenia pieniężnego i z natury rzeczy skutki wykonania takiego świadczenia są odwracalne. W ocenie Sądu, skutków zapłaty należności pieniężnej, które co do zasady są odwracalne, nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od jej wysokości, która w okolicznościach konkretnego przypadku, w połączeniu z innymi zobowiązania o charakterze finansowym (umowy kredytowe), może wpłynąć na uzasadnione przypuszczenie utraty płynności finansowej. W rozpatrywanej sprawie Skarżąca została zobowiązana do zwrotu dotacji w wysokości (...) zł, a także do zapłacenia odsetek naliczonych od należności głównej w wysokości (...) zł. Z akt innej sprawy zawisłej przed WSA w Warszawie (V SA/Wa 4552/15) wynika natomiast, że Skarżąca została zobowiązana do zwrotu kwoty 115.061,10 zł, a kwota odsetek od tej zaległości wynosi aktualnie prawie (...) zł. Mając to na uwadze oraz oświadczenie Skarżącej o ogólnej sytuacji finansowej prowadzonego przedszkola, Sąd uznał, że wykonanie zaskarżonej decyzji zagrażające zakończeniem prowadzenia tej działalności gospodarczej, stanowi spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.