Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163105

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lutego 2016 r.
V SA/Wa 4380/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

(...) Spółka Akcyjna w W., dalej: "Skarżąca" albo "Spółka" wystąpiła z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu PPPr, o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadniając wniosek wskazała, że jest w upadłości, nie posiada żadnych środków, ma zajęte rachunki, nie osiąga żadnych dochodów. Podała, że kapitał zakładowy wynosi 2.600.000 zł, zaś środki trwałe posiadają wartość 2.304,98 zł. Za ostatni rok obrotowy poniosła stratę w wysokości 464.273,61 zł. Zobowiązania Spółki wynoszą 8.317.654,46 zł, a należności 30.747,01 zł.

Skarżąca przedstawiła dokumentację finansową za 2014 r., bilans, rozrachunki, informację o udziałach, rachunki zysków i strat, wyciągi bankowe, deklaracje VAT, wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych, spis toczących się postępowań egzekucyjnych. Skarżąca wyjaśniła, że nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie należności i rachunki bankowe zostały zajęte. Ponadto pełnomocnik oświadczył, że nie pobrał od Skarżącej należnego wynagrodzenia.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje.

Z treści art. 199 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") wynika, że zasadą jest, iż każdy ponosi koszty postępowania związane z jego udziałem w sprawie. Zmniejszenie ciężaru finansowego wiążącego się z prowadzeniem sprawy może nastąpić przez przyznanie stronie, na jej wniosek, prawa pomocy.

W niniejszej sprawie Skarżąca ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych, tj. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Dla pozytywnego w tej kwestii rozstrzygnięcia konieczne jest spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem osobie prawnej może być przyznane prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W kontekście przedstawionych zasad, złożonych oświadczeń i dokumentów, żądanie Skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym uznać należy za uzasadnione, gdyż Skarżąca nie posiada dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Zauważyć należy, iż Skarżąca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2014 rok wykazała stratę w wysokości 686.109,73 zł. W rachunku zysków i strat sporządzonym na koniec września 2015 r. wykazała stratę netto w wysokości 464.273,61 zł. Od czerwca 2014 r. Skarżąca nie prowadzi działalności gospodarczej, rozwiązała wszystkie umowy pracę i nie zatrudnia obecnie żadnych pracowników, nie uzyskuje też żadnych dochodów. Rachunki bankowe Skarżącej zostały zajęte w toku prowadzonych wobec niej postępowań egzekucyjnych. Ponadto Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacje jej majątku. Powyższe okoliczności pozwalają uznać, że Skarżąca spełnia przesłanki do przyznania jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z wyłożonych względów, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.