Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 432/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. w Z. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu UE; postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 27 lutego 2009 r. profesjonalny pełnomocnik prawidłowo ustanowiony do reprezentowania S. M. w Z. wniósł w imieniu S. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu UE.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z zasadą obowiązującą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, obciążony kosztami sądowymi jest podmiot, który wnosi do sądu pismo podlegające opłacie sądowej (art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a.), a takiej opłacie, zgodnie z art. 230 p.p.s.a., podlega skarga.

Na podstawie art. 219 p.p.s.a., opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Stosownie zaś do treści art. 221 wymienionej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Jednocześnie należy zauważyć, iż z dniem 17 marca 2006 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2006 r., sygn. akt SK 11/05 (Dz. U. Nr 45, poz. 322), utracił moc § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), stanowiący podstawę do wzywania przez sąd skarżącego reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego do uiszczenia wpisu stałego od skargi.

Z powyższych unormowań prawnych wynika, iż wnosząc skargę podlegającą wpisowi stałemu profesjonalny pełnomocnik jest zobowiązany do jej należytego opłacenia bez wezwania sądu. Nie oznacza to jednak obowiązku równoczesnego dokonania opłaty wraz z wniesieniem pisma, jednakże opłata taka winna być uiszczona najpóźniej w takim terminie, jaki jest dopuszczalny do złożenia pisma podlegającego tej opłacie. Wyjaśnić również należy, iż uchybienie obowiązkowi należytego opłacenia pisma podlegającego opłacie stałej może polegać zarówno na niewniesieniu takiej opłaty lub wniesieniu jej w wysokości innej niż określona w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (v. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Zakamycze, 2005, str. 547, 548).

Mając na uwadze powyższe Sąd zauważa, iż w niniejszej sprawie adwokat działający w imieniu strony skarżącej wniósł skargę na pismo wydane w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", a zatem zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga ta podlega wpisowi stałemu w wysokości 200 zł.

Natomiast umocowany w sprawie profesjonalny pełnomocnik nie uiścił w terminie do dnia 27 lutego 2009 r. (ostatni dzień 60 - dniowego terminu do wniesienia skargi na ww. pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określony na podstawie art. 53 § 2 p.p.s.a., jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w tym terminie) należnego w sprawie stałego wpisu sądowego.

W tej sytuacji, na podstawie art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.