Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163099

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 marca 2016 r.
V SA/Wa 4317/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. Sp. z o.o. w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 4317/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie z dnia (...) listopada 2015 r. M. Sp. z o.o. w W. (dalej: skarżąca lub spółka), reprezentowana przez kuratora wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla W. Wydział (...) Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 403 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt I GZ 890/15, oddalił zażalenie kuratora spółki na ww. zarządzenie.

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. Sąd wezwał skarżącą do wykonania w terminie 7 dni prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) listopada 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego załączając równocześnie odpis tego zarządzenia.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu kurator spółki, w piśmie z dnia (...) lutego 2016 r., ponownie wniósł zażalenia na zarządzenie z dnia (...) listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu, 2) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2 - 4 oraz art. 220 § 3, 3) umorzenie postępowania, 4) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61, 5) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku, 6) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa, 7) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia, 8) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, 9) odrzucenie skargi kasacyjnej, 10) odrzucenie zażalenia, 11) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej, 12) ukaranie grzywną.

W przypadkach przewidzianych w ustawie zażalenie przysługuje także na: 1) na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy (art. 227 § 1 p.p.s.a.), 2) na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2 p.p.s.a.), 2) na zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 p.p.s.a.), 3) na postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3 p.p.s.a.), 4) na postanowienie o odrzuceniu spóźnionego lub z mocy ustawy niedopuszczalnego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88 p.p.s.a.), 5) na postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia w przypadku wniesienia skargi o wznowienie postępowania (art. 284 p.p.s.a.), 6) na postanowienie, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta mają być odtworzone lub że odtworzenie akt jest niemożliwe (art. 297 p.p.s.a.), 7) na postanowienie co do podjęcia dalszego postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 298 p.p.s.a.).

Z powyższego wynika, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi konstruuje instytucję zażalenia jako środka przysługującego od wyraźnie wskazanych w tej ustawie orzeczeń. Z uwagi na brak wśród powyższych orzeczeń prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego, zażalenie na to zarządzenie nie przysługuje. Wynika to także z faktu, iż orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby (art. 170 p.p.s.a.). Zażalenie można wnieść tylko na nieprawomocne zarządzenia Przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I OZ 785/12, LEX nr 1261041).

W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) listopada 2015 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego stało się prawomocne w dniu oddalenia przez NSA zażalenia na to zarządzenie tj. (...) stycznia 2016 r. Tym samym w związku z przymiotem jego prawomocności zażalenie na to zarządzenie nie przysługuje. Zażalenie takie podlega odrzuceniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym zgodnie z art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.