Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lutego 2016 r.
V SA/Wa 4313/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

(...) Sp. z o.o. w W., dalej: "Skarżąca" albo "Spółka" wystąpiła z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu PPPr, o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W oświadczeniu o majątku i dochodach wskazano, że wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych wynosi

W dodatkowym oświadczeniu z dnia 14 stycznia 2016 r. Spółka wyjaśniła, iż nie posiada aktywnych rachunków bankowych i środków trwałych. Środki trwałe zostały sprzedane albo zlikwidowane. W dniu (...) grudnia 2015 r. złożyła wniosek o zawieszenie prowadzonej działalności, w ostatnim roku obrotowym poniosła stratę, zaś w listopadzie 2015 r. zawiesiła działalność i nie prowadzi księgowości. Spółka wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, jednakże został on oddalony. Do pisma załączono dokumenty obrazujące sytuację finansową Spółki.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje.

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenie przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a.") i może zostać przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.).

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia to, iż Skarżąca nie posiada majątku ani środków pieniężnych na rachunkach bankowych, nie osiąga żadnych zysków, zaprzestała również prowadzenia działalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez Skarżącą został oddalony wskutek braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, co wynika z przedłożonej kopii postanowienia Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia (...) czerwca 2015 r. o sygn. akt (...) (k. 223-225 akt sądowych). W uzasadnieniu do tego postanowienia podniesiono w szczególności, iż orzekający sąd ustalił, że Spółka nie posiada żadnego majątku, uznając za wiarygodne dowody w postaci dokumentów oraz kserokopii dokumentów złożonych do akt, z których wynika, że dłużnik jest niewypłacalny, nie dysponuje żadnym majątkiem takim jak gotówka, środki zdeponowane na rachunku bankowym, nieruchomości, ruchomości, prawa autorskie itp.

Z tych względów uznać należało, iż wnioskująca strona nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania i na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.