Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163093

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lutego 2016 r.
V SA/Wa 4233/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. Spółka Jawna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2015 r. znak (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu odsetek postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...), Minister Infrastruktury i Rozwoju utrzymał w mocy decyzję Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak (...) w sprawie zobowiązania do zwrotu odsetek.

Ww. decyzja organu drugiej instancji została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 10 sierpnia 2015 r.

W dniu 9 września 2015 r. strona skarżąca nadał u operatora pocztowego In-Post S.A. przesyłkę zawierającą skargę na wymienioną decyzję z dnia (...) lipca 2015 r. (dowód: koperta - k. 8 akt sądowych). Skarga ta wpłynęła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 21 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W myśl art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przy czym, stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Jeżeli skarga składana jest przez nadanie jej w placówce pocztowej, dla zachowania terminu do jej wniesienia, zasadnicze znaczenie ma treść przepisu art. 83 § 3 p.p.s.a., wedle którego, oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie powołana ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), która w art. 178 ust. 1 stanowi, że to Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Mając zatem na uwadze treść przytoczonych przepisów art. 83 § 3 p.p.s.a. i art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe, a także stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w uchwale z dnia 19 października 2015 r. sygn. akt I OPS 1/15 stwierdzić należy, że nadanie skargi przed upływem przewidzianego prawem terminu w polskiej placówce pocztowej operatora innego niż Poczta Polska S.A., nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy skargę doręczono adresatowi, (organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi), po jego upływie.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, zaskarżoną decyzję doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 10 sierpnia 2015 r. Tym samym, ostatni dzień trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi przypadał na dzień 9 września 2015 r. W tym też dniu w placówce In-Post S.A. została nadana przesyłka pocztowa zawierająca skargę, a jej adresat, tj. właściwy organ - Minister Infrastruktury i Rozwoju, odnotował wpływ skargi w dniu 21 września 2015 r.

W ocenie Sądu, w świetle tak ukształtowanych okoliczności faktycznych sprawy przyjąć należało, że nadanie skargi w placówce pocztowej In-Post S.A., a więc w polskiej placówce operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo pocztowe, nie oznacza zachowania terminu do dokonania tej czynności procesowej, jeżeli w terminie tym pismo nie wpłynęło do adresata, tj. do dnia 9 września 2015 r. W tej sytuacji, za datę wniesienia skargi uznać należało datę jej wpływu do siedziby organu, tj. 21 września 2015 r., co oznacza, że czynności tej dokonano z uchybieniem ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.