Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647653

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 42/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 26 lutego 2009 r. pismem z 2 marca 2009 r., doręczonym skarżącemu 5 marca 2009 r., W. P. został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem 12 marca 2009 r. Skarżący w wyznaczonym terminie nie podał wartości przedmiotu zaskarżenia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Art. 215 p.p.s.a. stanowi, że w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Na mocy przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie od podania wartości przedmiotu zaskarżenia uzależniona jest wysokość opłaty sądowej (wpisu od skargi), w związku z powyższym skarżący został wezwany do podania wartości przedmiotu zaskarżenia.

Z uwagi na fakt, iż w zakreślonym terminie skarżący nie usunął powyższego braku formalnego skargi, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.