Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1935273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 414/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 lutego 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 414/09 odrzucające skargę kasacyjną K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 listopada 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 414/09 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia... lutego 2009 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 2 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną złożoną osobiście przez K. K. jako nie odpowiadającą wymogom wynikającym z przepisu art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Pismem z dnia 8 marca 2010 r. skarżący złożył zażalenie na opisane powyżej postanowienie. Zażalenie zostało sporządzone osobiście przez skarżącego.

Zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Art. 175 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

Mając na uwadze, iż zażalenie nie odpowiada wymogom określonym w przepisie art. 194 § 4 p.p.s.a., tj. nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.