Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163087

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 marca 2016 r.
V SA/Wa 4105/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2015 r. utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji. Decyzją tą zobowiązano skarżącą do zwrotu wraz z odsetkami części dotacji udzielonej w 2012 r. prowadzonemu przez nią przedszkolu niepublicznemu. Kwota tej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wyniosła 87.528,44 zł.

Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, że wysokość ww. kwoty wraz z odsetkami uniemożliwiłaby jej dalsze prowadzenie przedszkola. Dodała, że prowadzi tę działalność na niewielką skalę - do przedszkola uczęszcza jedynie 19 dzieci. Ponadto w roku 2014 skarżąca poniosła stratę z tytułu prowadzenia tej działalności w wysokości 15.998,68 zł. W tej sytuacji konieczność zwrócenia kwoty określonej w zaskarżonej decyzji może doprowadzić do zakończenia działalności gospodarczej przez skarżącą.

W uzupełnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżąca nadesłała rozliczenia przychodów i rozchodów za okres styczeń-grudzień 2014 r. i styczeń-grudzień 2015 r. Z dokumentów tych wynikało, że w 2014 r. skarżąca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poniosła stratę w wysokości 15.990,68 zł, zaś w 2015 r. stratę w wysokości 4.098,47 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu administracyjnego aktu następuje na wniosek skarżącego, który powinien uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wstrzymanie, tj. istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków - art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zm. dalej powoływana jako p.p.s.a.). W orzecznictwie wskazuje się, że we wskazanym przepisie chodzi o taką szkodę, niekoniecznie materialną, która nie mogłaby być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie oraz przy zaistnieniu której zachodzi przesłanka istotnych trudności w przywróceniu rzeczy do stanu pierwotnego. Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (vide: postanowienie z dnia 8 sierpnia 2014 r., II OZ 752/14, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W ocenie sądu powyższa przesłanka dotycząca zaistnienia znacznej szkody została w sprawie spełniona.

Skarżąca uprawdopodobniła, że wykonanie decyzji będzie dla niej wiązało się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody sprowadzającej się do utraty płynności finansowej i konieczności likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd miał przy tym na uwadze stratę wykazaną przez skarżącą za ostatnie dwa lata. Skarżąca prowadzi przedszkole niepubliczne i z tego tytułu w 2014 r. poniosła stratę w wysokości 15.990,68 zł, zaś w 2015 r. stratę w wysokości 4.098,47 zł. Takie wyniki finansowe prowadzonej działalności gospodarczej w zestawieniu z kwotą, do zwrotu której zobowiązano skarżącą w zaskarżonej decyzji (87.528,44 zł) wystarczająco uprawdopodabniają, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować po stronie skarżącej znaczną szkodę.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.