Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163078

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3973/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. S. (dalej: Skarżący), pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...), w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia.

Zarządzeniem z dnia (...) października 2015 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka pocztowa skierowana na adres wskazany do doręczeń nie została odebrana przez pełnomocnika ustanowionego do doręczeń i została zwrócona nadawcy z adnotacją na kopercie o podwójnym awizowaniu oraz zwrocie do nadawcy z powodu jej niepodjęcia w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania kierowanego do Skarżącego na adres wskazany do doręczeń, wobec niezastania adresata, przesyłkę sądową bezskutecznie dwukrotnie awizowano, o czym umieszczono zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej. W myśl art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a." w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo takie składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy, umieszczając jednocześnie zawiadomienie - o jego złożeniu wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od pozostawienia zawiadomienia - w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.). Doręczenie wówczas uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu liczonego od dnia pierwszego awiza (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

Ponieważ pierwszego awizowania dokonano w dniu 10 listopada 2015 r. przyjąć należy, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczono Skarżącemu w dniu 24 listopada 2015 r. Wyznaczony termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął więc z dniem 1 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 2 grudnia 2015 r. przesyłkę w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi dołączono do akt sądowych sprawy V SA/Wa 3973/15 i uznano za doręczoną.

Sąd po sprawdzeniu przez Odział Budżetowo-Finansowy WSA w Warszawie stwierdza, iż do dnia 2 lutego 2016 r. nie wpłynęła na rachunek Sądu żadna opłata z tytułu wpisu od skargi w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie Skarżący nie uiścił wpisu od skargi w wyznaczonym terminie, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.