Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 392/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Krystyna Madalińska- Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T S na postanowienie Dyrektora (...)Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w sprawie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (stwierdzenie niedopuszczalności odwołania) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2009 r. (data nadania pocztowego) złożono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę"w związku z pismem z dnia (...).02.2009 (...) w sprawie odmowy przyznania płatności bezpośredniej ONW za rok 2008 -. Jako osoba skarżąca został wskazany T S zamieszkały w W przy ulicy (...) Podany też został numer identyfikacyjny producenta rolnego - (...)

Zarządzeniem z dnia 26 marca 2009 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca wezwanie została zwrócona do Sądu z adnotacją:" adresat zmarł; akt zgonu NR(...), (....) 2009 (d.zg.(...) 2009).

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2009 r. zwrócono się do Wydziału Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (...) o udzielenie informacji, czy w stosunku do T S zamieszkałego w W przy ulicy o nr PESEL (...) został sporządzony akt zgonu; jeśli tak to wezwano o jego nadesłanie.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Wydział Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (...) przesłał odpis skrócony aktu zgonu Nr(...), z którego wynika że T S zmarł (...) 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58. § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z 2004 r.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

Zgodnie z art. 25 § 1 p.p.s.a. osoba fizyczna i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona.

Stosownie do treści art. 8 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. dalej jako k.c.) każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Tym samym posiada zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona. Utrata tej zdolności w odniesieniu do osób fizycznych następuje z chwilą ich śmierci.

Należy wskazać, iż Sąd z urzędu bada w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 p.p.s.a. W przedmiotowej sprawie skarga TS na postanowienie Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r. została złożona w dniu (...) marca 2009 r. (dowód koperta ze stemplem pocztowym, w której wniesiono skargę k - 3 akt sadowych). Natomiast jak wynika z nadesłanego przez Wydział Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (...) odpisu skróconego aktu zgonu T S, skarżący zmarł w dniu (...) stycznia 2009 r. Tym samym skarżący z datą swej śmierci utracił zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona. W tej sytuacji złożona w niniejszej sprawie skarga jest niedopuszczalna, gdyż została wniesiona w imieniu podmiotu, który utracił zdolność do występowania przed sądem administracyjnym.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.