V SA/Wa 387/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2406654

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2017 r. V SA/Wa 387/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. sp. z o.o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą z (...) lutego 2017 r. na opisaną w komparycji decyzję Dyrektora Izby Celnej w W., F. sp. z o.o. w O. (dalej jako: "skarżąca"), wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od opłat sądowych w całości.

Zarządzeniem z 21 kwietnia 2017 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił wniosek skarżącej bez rozpoznania. Skarżąca nie złożyła do Sądu sprzeciwu na ww. zarządzenie.

W związku z powyższym zarządzeniem z 16 maja 2017 r. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 2.000 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Odpis zarządzenia z 16 maja 2017 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi doręczono skarżącej 1 czerwca 2017 r. (ZPO - k. 28 akt sądowych), a zatem termin do jego wykonania mijał z dniem 8 czerwca 2017 r.

Zgodnie z informacją z 23 czerwca 2017 r. (k. 29 akt sądowych) w Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zidentyfikowano wpisu sądowego od przedmiotowej skargi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skarżąca w terminie zakreślonym przez Sąd, nie uiściła wpisu od skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.