Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647628

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 386/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... grudnia 2008 r. Nr... w przedmiocie odmowy umożliwienia przeglądania dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej i służbowej postanawia: zwrócić skarżącemu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nadpłacony wpis sądowy od skargi w wysokości... zł (... złotych), uiszczony w dniu... lutego 2009 r., wpisany do rejestru opłat sądowych... lutego 2009 r., pod poz....

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... lutego 2009 r. K. N. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... grudnia 2008 r. Do skargi załączony został dowód uiszczenia wpisu sądowego w wysokości... zł.

Stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z uwagi na powyższe, uiszczony w dniu... lutego 2009 r. nadpłacony wpis sądowy w wysokości... zł należało uznać jako nienależny.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.