Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 381/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) stycznia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oraz stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany; postanawia: zawiesić postępowanie sądowe;

Uzasadnienie faktyczne

M. K. pismem z 13 marca 2008 r. złożył skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z (...) stycznia 2008 r. Decyzją powyższą objęte zostało również dziecko skarżącego K. K.

Zarządzeniem z 17 grudnia 2008 r. K. K., w związku z uzyskaniem pełnoletniości, został wezwany do wypowiedzenia, czy popiera skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z (... stycznia 2008 r. Wezwanie zostało doręczone poprzez dwukrotne awizo na ostatni znany adres ojca dziecka. Przybyły na rozprawę w dniu 19 marca 2009 r. ojciec (M. K.) skarżącego K. K. oświadczył, iż jego pełnoletni syn rok temu opuścił Polskę i wyjechał do swojej matki do B. i tam przebywa. Wskazał, że wiadomym jest mu, iż syn K. K. zamierza przebywać z matką i bratem w B. i nie jest zainteresowany niniejszą sprawą. Stwierdził również, że matka uczestnika postępowania według prawa muzułmańskiego nie jest już jego żoną, rozwiodła się z nim telefonicznie, oświadczenia byłej żony słuchało dwóch świadków. Wyjaśnił także, iż nie zna adresu syna.

Postanowieniem z 19 marca 2009 r. Sąd rozdzielił sprawy M. K. i K. K. do odrębnego rozpoznania i wyrokowania.

Zgodnie z art. 70 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skarżący ma obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O powyższym obowiązku sąd jest obowiązany pouczyć skarżącego przy pierwszym doręczeniu. Wobec faktu, iż skarżącemu żadne pismo w postępowaniu sądowym nie zostało doręczone, nie został on pouczony o obowiązku informowania sądu o każdej zmianie adresu i skutkach wynikających z zaniedbania tego obowiązku.

W myśl art. 125 § 1 pkt 3 cyt. ustawy, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W niniejszej sprawie wezwanie do wypowiedzenia się, czy K. K. popiera skargę zostało wysłane na adres podany przez ojca (M. K.) K. K. w skardze. Z akt sprawy wynika jednak, iż adres skarżącego K. K. uległ zmianie, co spowodowało, że wezwania sądu nie można było doręczyć i nadać sprawie dalszego biegu.

W tej sytuacji na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 i art. 131 cyt. ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.