Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163068

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3793/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi F. Sp. z o.o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji skarżąca podniosła, że brak wstrzymania wykonania ww. decyzji może jej wyrządzić znaczną szkodę i spowodować trudne do odwrócenia skutki. Wskazano, iż zapłacenie nałożonej przez organy administracji celnej, kary pieniężnej w wysokości 24.000 zł naruszy w znacznym stopniu płynność finansową Spółki, która w roku 2014 poniosła stratę. We wniosku powołano orzecznictwo sądów administracyjnych, w których podjęto się wykładni art. 61 p.p.s.a.

Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. Spółka podtrzymała wniosek oraz rozszerzyła jego uzasadnienie. W ocenie Skarżącej, wykonanie decyzji spowoduje utratę płynności finansowej, a w konsekwencji konieczność wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Spółka wskazała, iż łączna kwota wymagalnych kar pieniężnych, nałożonych na Spółkę wynosi (...) zł. Ponadto, zaskarżona decyzja stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zaś oczywistym jest, że w razie sprzedaży egzekucyjnej majątku Spółki, jego odzyskanie będzie niemożliwe. Tym samym w sprawie zachodzi uzasadniona obawa, że w oparciu o zakwestionowana decyzję zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, którego skutkiem będzie pozbawienie skarżącej istotnych składników majątkowych. W piśmie przywołano te same co w skardze orzeczenia sądów administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu, zaś wstrzymanie jej wykonania możliwe jest na wniosek skarżącego, umotywowany okolicznościami świadczącymi o zachodzeniu jednej z dwóch przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". Przepis ten przewiduje mianowicie udzielenie stronie skarżącej, na czas postępowania sądowego, ochrony tymczasowej w razie, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uprawdopodobnienie jednej ze wskazanych okoliczności spoczywa na wnioskodawcy.

Dokonując zatem oceny wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia, Sąd musi bazować na materiale dowodowym, który pozwoli na zajęcie stanowiska w powyższym zakresie. W przypadku - będącej przedmiotem skargi w niniejszej sprawie - decyzji o nałożeniu kary pieniężnej konieczne jest odniesienie kwoty tejże kary do stanu materialnego strony skarżącej. Potrzebne są więc w tym celu aktualne i pełne dane o powyższym. Tymczasem w aktach sprawy znajdują się zeznanie podatkowe za 2014 r., jak też sprawozdania finansowe za 2013 oraz 2014 r. Wynika z nich, że Spółka za obydwa wymienione lata poniosła stratę, która nadto uległa zwiększeniu z kwoty 149.368,31 za 2013 r. zł do kwoty 167.360,10 zł za 2014 r. Powiększeniu takiemu uległy także zarówno aktywa Spółki, jak i jej pasywa (o tożsamej wielkości) z kwoty 330.392,49 zł w 2013 r. do kwoty 536.474,30 zł w 2014 r. Należy jednak zaznaczyć, że strata sama w sobie nie jest okolicznością wystarczającą do oceny wpływu wykonania zaskarżonej decyzji na możliwość powstania znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Stanowi ona bowiem tylko różnicę pomiędzy przychodem osiągniętym w konkretnym roku podatkowym a kosztami jego uzyskania. Wykazanie straty nie jest natomiast tożsame z twierdzeniem, że dany podmiot gospodarczy nie dysponuje środkami finansowymi albo majątkiem niezbędnym do pokrycia określonej decyzją należności publicznoprawnej. Strata nie stanowi także o powstaniu stanu zagrożenia niewypłacalnością. Nie jest bowiem wykluczone, że może ona zostać pokryta ze środków finansowych, którymi podatnik dysponuje lub uzyskanych w drodze kredytu bądź pożyczki. Poniesienie straty nie musi więc oznaczać końca działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Z załączonych deklaracji na poczet podatku od towarów i usług za pierwszy i drugi kwartał 2015 r. wynika, że Spółka dokonała dostawy towarów i świadczyła usługi na łączną kwotę odpowiednio: 679.992 zł i 548.733 zł, a zatem pomimo poniesionej straty pozostaje nadal w obrocie gospodarczym. Ponadto, na podstawie powołanych wyżej dokumentów nie jest możliwe odtworzenie obecnej sytuacji finansowej Spółki, a w szczególności, czy posiada ona i jakiej wartości majątek ruchomy i nieruchomy oraz aktywa finansowe. Dostatecznym argumentem za uwzględnieniem żądania strony nie jest także fakt prowadzenia względem niej postępowań egzekucyjnych.

Podane wyżej informacje odnoszące się do kondycji finansowej Spółki nie wskazują więc, wbrew jej twierdzeniom, na możliwość wystąpienia w razie wykonania skarżonej decyzji jednego z niebezpieczeństw wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Sąd nie dysponował natomiast bardziej aktualnymi danymi, które mogłyby rzutować na ocenę w tym zakresie. Należy podkreślić, że każde rozstrzygnięcie zobowiązujące do uiszczenia określonej należności pieniężnej pociąga za sobą pewne konsekwencje w zakresie finansów zobowiązanego. Okoliczność ta sama z siebie nie uzasadnia więc zastosowania wyjątkowej instytucji prawnej w postaci wstrzymania wykonania kwestionowanego w skardze aktu administracyjnego.

Dlatego też orzeczono o odmowie wstrzymania wykonania wymienionej na wstępie decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2015 r., podstawę czego stanowił art. 61 § 3, § 5 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.