Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647618

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 375/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...) w przedmiocie płatności obszarowych postanawia: zwrócić M. W. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie z (...) grudnia 2009 r. pod pozycją (...) tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 16 września 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. W. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) stycznia 2009 r. nr (...), w przedmiocie płatności obszarowych.

W dniu (...) września 2009 r., skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w jego sprawie w dniu 16 września 2009 r.

W dniu (...) października 2009 r., Mateusz Wysokiński, uiścił opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł, którą to opłatę zarejestrowano pod pozycją (...). W dniu (...) grudnia 2009 r., skarżący ponownie uiścił opłatę kancelaryjną w przedmiotowej sprawie w wysokości 100 zł, opłatę tą zarejestrowano pod pozycją (...).

Mając na uwadze to, iż kwota wpłacona na rachunek Sądu jako nienależna podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.