Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163065

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2016 r.
V SA/Wa 3726/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej (...) Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Z. w sprawie ze skargi (...) Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Z. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu części dofinansowania z Budżetu Unii Europejskiej postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić stronie skarżącej (...) Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Z. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu (...) lutego 2016 r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 3726/15 oddalił skargę (...) Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Z., zwanego dalej Skarżącym, na opisaną w komparycji postanowienia decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego.

W dniu (...) lutego 2016 r. do Sądu wpłynęła "skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2013 r. Nr: (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu części dofinansowania otrzymanego w ramach projektu nr (...)" sporządzona przez pełnomocnika Skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu z powodu jej niedopuszczalności.

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej jako "p.p.s.a.", skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 sierpnia 2015 r. gdyż do postępowań wszczętych przed 15 sierpnia 2015 r. wskazany przepis stosuje się w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 14 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) - art. 2 ustawy nowelizującej).

Treść wskazanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że skarga kasacyjna do NSA nie przysługuje od decyzji organów administracji publicznej. Skarga kasacyjna Skarżącego wpłynęła wprawdzie w terminie otwartym do złożenia tego środka odwoławczego od powyższego wyroku WSA w Warszawie, jednak sporządzający ją radca prawny wyraźnie wskazał, iż wnosi skargę kasacyjną "na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2013 r. Nr: (...) (...)". Treść skargi kasacyjnej również nie wskazuje, iż intencją Skarżącego było zaskarżenie kasacyjne wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r.

Sąd nie miał również podstaw do tego, aby wezwać pełnomocnika Skarżącego do wyjaśnienia jakie orzeczenia usiłuje zaskarżyć kasacyjnie. W myśl art. 176 p.p.s.a. (w brzmieniu sprzed nowelizacji - art. 2 ww. ustawy nowelizującej) "skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany". Cytowany przepis dzieli wymogi formalne skargi kasacyjnej na dwie grupy: usuwalne i nieusuwalne. Do wymogów nieusuwalnych należy zaliczyć te wymienione po słowie "oraz" i są to wymogi dotyczące tylko i wyłącznie pisma będącego skargą kasacyjną, które nadają temu pismu właściwości skargi kasacyjnej. Należy do nich m.in. oznaczenie zaskarżonego orzeczenia. Jeśli pismo nie odpowiada warunkom szczególnym, właściwym tylko dla skargi kasacyjnej, to braków tych nie można usunąć w tym samym trybie, w jakim uzupełnić można usuwalne braki skargi kasacyjnej, tj. te jakim odpowiadać musi każde pismo w postępowaniu sądowym. Przepisy ustawy p.p.s.a. nie regulują bowiem trybu usuwania braków formalnych skargi kasacyjnej innych niż wymogi formalne dotyczące wszystkich pism procesowych.

Powyższe oznacza, że skarga kasacyjna Skarżącego z dnia (...) lutego 2016 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu przez sąd I instancji. Stosownie bowiem do treści art. 178 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych względów, na podstawie art. 178 w zw. z art. 176 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.