Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647616

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2009 r.
V SA/Wa 372/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. w Ł. na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia - nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie - wypłacić na rzecz B. Sp. z o.o. w Ł. kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej wpłaty tytułem wpisu od skargi zarejestrowanej w rejestrze opłat sądowych w dniu (...) lipca 2009 r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka odpowiadając na wezwanie Sądu z dnia 8 lipca 2009 r. uiściła wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł Powyższą opłatę zarejestrowano w dniu (...) lipca 2009 r. pod pozycją (...).

Następnie w dniu (...) lipca 2009 r. ponownie dokonano wpłaty tytułem wpisu od skargi w wysokości 200 zł, zarejestrowanej pod pozycją (...).

Wobec powyższego uznać należy, iż kwota wpłacona na rachunek Sądu w dniu (...) lipca 2009 r. wpisana pod poz. (...) jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.