Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163063

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3689/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2015 r. wezwano stronę skarżącą reprezentowaną przez pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. W wezwaniu tym wskazano, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odrzuceniem skargi kasacyjnej.

Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 stycznia 2016 r. (k. 39 akt sądowych). Termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upłynął zatem 11 stycznia 2016 r.

Należny w sprawie wpis sądowy od skargi kasacyjnej został przez skarżącą opłacony w dniu 15 stycznia 2016 r., a więc po upływie zakreślonego terminu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż skarżąca nie uiściła w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, na podstawie ww. art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.