Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647613

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 363/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. A. na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia (...) kwietnia 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wydanie wizy pobytowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 23 maja 2007 r. (data nadania pocztowego) G. A., wniosła skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z (...) kwietnia 2007 r. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wydanie wizy pobytowej.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 26 marca 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nie uiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie zostało zwrócone z informacją, iż "adresat wyprowadził się; rodzina odmawia odbioru" - karta 35 akt sądowych.

Sąd wezwanie do wpisu uznał za doręczone w dniu 17 kwietnia 2009 r. przez pozostawienie pisma w aktach sprawy w myśl art. 70 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. Sąd zastosował powyższy tryb doręczenia z uwagi na fakt, iż skarżąca została w piśmie przewodnim z 7 września 2007 r. (karta 19 akt sądowych), przy którym przesłano odpis postanowienia Sądu z 5 września 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 1941/07 pouczona o obowiązku informowania Sądu o zmianie adresu. Wskazane powyższej pismo wraz z odpisem postanowienia z 5 września 2007 r. skarżąca odebrała w dniu 12 września 2007 r. pod adresem wskazanym w skardze (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 22 akt sądowych).

Sąd zauważa, iż zgodnie z art. 70 § 1 i § 2 p.p.s.a. strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.

W związku z powyższym, jak wynika z akt sprawy, skarżąca została pouczona o obowiązku poinformowania Sądu o zmianie adresu i skutkach jego niedopełnienia, tak więc wezwanie do wpisu Sąd uznał za doręczone przez pozostawienie pisma w aktach sprawy.

Skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.