Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 360/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 marca 2009 r. (prezentata organu - k. 3 akt sądowych) S. P. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) lutego 2009 r. nr (...), w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 19 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z 23 marca 2009 r., wezwał skarżącego na podstawie § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący otrzymał ww. pismo w dniu 26 marca 2009 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z dniem 2 kwietnia 2009 r. W tym czasie skarżący nie dokonał nakazanej przez Sąd czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.