Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005201

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2018 r.
V SA/Wa 359/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Stopczyński, Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze skargi G.S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.