Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076860

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
V SA/Wa 3581/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni wskazała, iż gospodarstwo domowe prowadzi samodzielnie, posiada mieszkanie o pow. 81 m2 oraz garaż o pow. 30 m2, natomiast nie posiada innych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce 10 wniosku oświadczyła, iż nie osiąga dochodów.

W dodatkowym oświadczeniu z dnia 5 listopada 2015 r. wyjaśniła, iż utrzymuje się ze wsparcia bliskich, bowiem została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Oświadczyła nadto, iż nie posiada majątku o znacznej wartości, oszczędności ani rachunków bankowych, zaś pomoc bliskich ograniczona jest do niezbędnych potrzeb egzystencjalnych. Dodatkowo przedstawiła swoje wydatki związane z niezbędnym utrzymaniem.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenia przez stronę kosztów związanych z jej udziałem w postępowaniu sądowym i może zostać przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)).

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Oceniając złożone oświadczenia, uznać należało, iż wnioskodawczyni nie posiada źródła dochodu, ani wystarczających zasobów majątkowych, które pozwoliłoby jej ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania. W szczególności stwierdzić należało, iż skarżąca utrzymuje się z pomocy osób bliskich, zaś pomoc ta nie ma charakteru pomocy stałej i zorganizowanej, przez co nie pozwala na czynienie żadnych oszczędności, bowiem jest pożytkowana na wydatki związane z niezbędnym utrzymaniem. W tej sytuacji uznać należało, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.