Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3326/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Finansów z dnia... maja 2015 r. nr... w przedmiocie oddalenia skargi na czynności organu egzekucyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w skardze na opisaną w komparycji decyzję złożył wniosek o wstrzymanie egzekucji do czasu rozpoznania skargi. Wskazał, że egzekucja wiąże się dla niego ze szkodą i krzywdą (ostatnie zdanie skargi, k. 2 akt sądowych). Wniosek ten został uznany za wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Na mocy art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu skargi sądowi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepis ten wymienia dwie przesłanki pozytywne, których wystąpienie może uzasadniać wydanie orzeczenia w sprawie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem przesłankę wyrządzenia znacznej szkody należy interpretować jako szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Należy także zaznaczyć, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji sąd nie ocenia legalności zaskarżonej decyzji (post. NSA z 25 października 2011 r., II OZ 1019/11, CBOSA).

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku konkretnych okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, bowiem brak uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczna ocenę (post. NSA z 04.03. 2010 r., II OZ 178/10, CBOSA; post. NSA z 18 maja 2004 r., FZ 65/04, CBOSA).

Sąd stwierdza, że złożony przez skarżącego "wniosek o wstrzymanie egzekucji" nie może zostać uwzględniony. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest bowiem władny wstrzymać prowadzonej wobec skarżącego egzekucji administracyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny jest natomiast uprawniony do wstrzymania zaskarżonej decyzji na zasadach określonych w powołanym wyżej art. 61 § 3 p.p.s.a. Z tego też względu złożony przez skarżącego wniosek został przez sąd potraktowany jako wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Skarżący nie uprawdopodobnił przesłanek wstrzymania zaskarżonej decyzji. Nie wskazał konkretnych, zindywidualizowanych okoliczności uzasadniających wydanie orzeczenia o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji. Oświadczenie skarżącego, że egzekucja wiąże się dla niego ze szkodą i krzywdą nie zostało poparte jakimikolwiek dokumentami.

W tym stanie rzeczy Sąd na mocy art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.