V SA/Wa 3310/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996116

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2018 r. V SA/Wa 3310/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Bożena Zwolenik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi C. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku akcyzowego

1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...);

2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz C.

w W. kwotę 6.010 zł (słownie: sześć tysięcy dziesięć złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.