Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839691

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2015 r.
V SA/Wa 327/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sędziowie WSA: Tomasz Zawiślak, Bożena Zwolenik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2015 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania oraz umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.