Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753849

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
V SA/Wa 3240/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia... kwietnia 2014 r. nr... w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżone orzeczenie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 29 kwietnia 2014 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - akta adm.) wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia środka zaskarżenia oraz ze wskazaniem organu, za pośrednictwem którego skarga może zostać wniesiona (pouczenie zawarte w decyzji, akta adm.).

Skarga na powyższe rozstrzygnięcie została złożona w dniu 1 września 2014 r. (stempel na kopercie - k. 6 akt sądowych) w trybie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej - p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przypadku strony skarżącej termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 29 maja 2014 r. (czwartek), tak więc skargę wniesioną 1 września 2014 r. na mocy art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.