V SA/Wa 3178/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131135

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 r. V SA/Wa 3178/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od kwoty nienależnie pobranych płatności postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. A. Z., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 590,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych, 40/100) w tym: tytułem wynagrodzenia - kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 110,40 zł (słownie: sto dziesięć złotych, 40/100).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.