Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707187

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2010 r.
V SA/Wa 3157/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku z dnia 26 lutego 2010 r. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ze skargi B.K. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania. postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 grudnia 2008 r. B.K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzje z dnia (...) października 2008 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając zażalenie skarżącego na postanowienie tut. Sądu wydane w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy, uchylił zaskarżone postanowienie Sądu I instancji i przyznał prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

W dniu 30 lipca 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego adw. G.K.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2009 r. B.K. upoważnił adw. G.K. do jego reprezentacji w sprawach V SA/Wa 3157/08 oraz V SA/Wa 3158/08.

Na rozprawie w dniu 7 grudnia 2009 r. stawił się skarżący wraz z ustanowionym w sprawie pełnomocnikiem procesowym.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2009 r. tut. Sąd oddalił skargę B.K. na wydaną w jego sprawie decyzję z dnia (...) października 2008 r.

Pismem z dnia 26 lutego 2010 r. B.K. zwrócił się do tut. Sądu o przywrócenie terminu do zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wydanego w sprawie wyroku. W uzasadnieniu wniosku B.K., podniósł, iż reprezentujący go adwokat wyznaczony z urzędu nienależycie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Wyjaśnił, iż adwokat nie był przygotowany do rozprawy a następnie nie zgłosił wniosku o sporządzenie uzasadnienia wydanego w sprawie orzeczenia. Wskazał także, iż złożył skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej na działanie przyznanego mu pełnomocnika. Do wniosku dołączono skargę na adw. G.K., skierowaną do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Pismem z dnia 17 marca 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. odpowiadając wezwanie z dnia 5 marca 2010 r. wskazała, iż w styczniu 2010 r. wpłynęła do ORA skarga B.K. na działania adw. G.K.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała, iż zmieniony został pełnomocnik procesowy wyznaczony B.K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 i art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. Dalej: "p.p.s.a.") sąd na wniosek strony, złożony w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona bez swojej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Strona, która nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym musi, zatem wykazać, iż dołożyła szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Literatura i orzecznictwo do przeszkód uniemożliwiających terminowe dokonanie czynności z uwagi na różnorodność zjawisk życiowych zalicza m.in. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę strony lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar, itp. Przywrócenie terminu uchybionej czynności nie jest, więc dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnictwo do występowania przed Sądem stosownie do przepisu art. 96 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 40 p.p.s.a., opiera się natomiast na oświadczeniu reprezentowanego umocowującym pełnomocnika do wykonywania przed tym Sądem czynności związanych ze skargą na dane orzeczenie w imieniu i na rzecz reprezentowanego. Dokonanie lub niedokonanie czynności przez ustanowionego pełnomocnika strony, należy zatem uznać jako działanie (bądź zaniechanie) samej strony.

W świetle okoliczności sprawy oraz wyjaśnień skarżącego powoływanych na poparcie wniosku o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wydanego w sprawie wyroku, uznać należy, iż nie wykazano braku winy ustanowionego w sprawie pełnomocnika procesowego w uchybieniu terminu do przedmiotowej czynności sądowej. W ocenie Sądu nie istniały żadne obiektywne przeszkody do zgłoszenia wniosku o uzasadnienie wyroku w ustawowym terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu 24 grudnia 2009 r., a niepodjęcie czynności w sprawie było następstwem świadomego postępowania profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który najwyraźniej uznał, iż brak jest podstaw do zaskarżenia wydanego w sprawie wyroku.

Podkreślić należy, iż przywrócenie terminu jest instytucją służącą ochronie zainteresowanego przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu. Taka ochrona przysługuje jednak wyłącznie w przypadku, kiedy strona skarżąca nie mogła dokonać czynności procesowej w terminie z przyczyn od siebie niezależnych. Z przytoczonych przez skarżącego okoliczności nie wynika, aby taka sytuacja zaistniała w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się natomiast do podnoszonej przez wnioskodawcę kwestii podejmowania czynności mających na celu zmianę wyznaczonego pełnomocnika procesowego (skarga do ORA), wskazać należy, iż także ta okoliczność nie mogła wpłynąć na treść niniejszego rozstrzygnięcia. Skarżący podniósł bowiem, iż już na etapie rozprawy sądowej w dniu 7 grudnia 2009 r. wyznaczony mu uprzednio adwokat nie był przygotowany do sprawy. Zauważyć także należy, iż wyrok w sprawie ogłoszony został dopiero w dniu 17 grudnia 2009 r. a na poprzedzającej go rozprawie wyznaczony adwokat powiadomił Skarżącego, iż nie będzie obecny w dniu ogłoszenia wyroku. Wnioskodawca pomimo swoich wątpliwości, co do rzetelności przyznanego mu adwokata, nie podjął czynności kontrolnych zmierzających do ustalenia, czy wniosek o uzasadnienie wyroku został zgłoszony w terminie i dopiero w styczniu 2010 r., zwrócił się do ORA o zmianę wyznaczonego mu pełnomocnika procesowego. Dodać tutaj należy, iż skarżący oczywiście nie miał żadnego obowiązku "kontrolowania" czynności profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Zważywszy jednak na zauważone w trakcie rozprawy problemy w relacjach z wyznaczonym pełnomocnikiem, powoływana okoliczność wystąpienia z wnioskiem o zmianę pełnomocnika do ORA, mogłaby uzasadniać dochowanie należytej staranności jedynie w sytuacji, wystąpienia z tym wnioskiem w trakcie biegu terminu do zgłoszenia wniosku o uzasadnienie wydanego w sprawie wyroku. Ponieważ skargę na czynności wyznaczonego w sprawie adwokata wraz z wnioskiem o jego zmianę Skarżący złożył w styczniu 2010 r., dlatego też nie można uznać, iż okoliczność ta uzasadnia brak winy w uchybieniu przedmiotowego terminu, który upłynął w dniu 24 grudnia 2009 r.

W tej sytuacji na podstawie art. 86 § 1 cytowanej ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.