Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026899

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2009 r.
V SA/Wa 3156/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2008 r. skarżąca - M.P. - została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 8 stycznia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 11 akt sądowych), na adres wskazany w skardze.

W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.