Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
V SA/Wa 3120/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.H., J.P. i K.L. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 października 2014 r. G.H., J.P. i K.L. (dalej jako: "Skarżący") wnieśli skargi na postanowienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2014 r., w tym na postanowienie nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Zarządzeniem z dnia 2 marca 2015 r. Przewodniczący Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a." Sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Odpis zarządzenia z dnia 2 marca 2015 r. wzywającego Skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi skutecznie doręczono G.H. w dniu 9 marca 2015 r. (ZPO - k. 47 akt sądowych), J.P. w dniu 9 marca 2015 r. (ZPO - k. 46 akt sądowych) zaś K.L. w dniu 24 marca 2015 r. (ZPO - k. 48 akt sądowych), a zatem termin do jego wykonania mijał w dniu 16 marca 2015 r. w stosunku do G.H., i J.P., zaś w stosunku do K.L. w dniu 31 marca 2015 r.

Sąd po sprawdzeniu przez Oddział Finansowo-Budżetowy WSA w Warszawie stwierdza, iż do dnia 8 kwietnia 2015 r. nie wpłynęła na rachunek Sądu żadna opłata z tytułu wpisu od skargi w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Skarżący w terminie zakreślonym przez Sąd, nie uiścili wpisu od skargi, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.