V SA/Wa 308/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2543948

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2018 r. V SA/Wa 308/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi F. z siedzibą w W. na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżone w drodze sprzeciwu postanowienie starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r. o odmowie przyznania prawa pomocy F. z siedzibą w W. (dalej skarżąca).

Następnie, zarządzeniem z 20 lipca 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zgodnie z treścią prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu z 1 sierpnia 2017 r.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2018 r. skarżąca wniosła o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego do czasu rozpoznania złożonego przez nią kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Przewidziana w powyższym przepisie możliwość przedłużenia terminu odnosi się wyłącznie do terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Przedłużeniu nie podlegają natomiast terminy ustawowe czyli takie, które są wyraźnie wskazane w ustawie wyznaczającej ich początek oraz długość. W określonej sytuacji ich bieg rozpoczyna się automatycznie, co oznacza, że bieg terminów ustawowych nie może ulec ani przedłużeniu ani skróceniu, tak jak ma to miejsce w przypadku terminów sądowych. Taki charakter ma właśnie termin do uiszczenia wpisu sądowego, o którym mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a. i jaki wskazano skarżącej w wezwaniu do uiszczenia należnego wpisu sądowego.

Mając powyższe na względzie, wniosek skarżącej należało rozpatrzyć odmownie, o czym Sąd na mocy art. 84 p.p.s.a. orzekł jak w na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.