V SA/Wa 3063/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2596132

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. V SA/Wa 3063/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Dorota Mydłowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skarg J. Ś. i Prokuratora Okręgowego w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości należności przypadającej do zwrotu: oddala skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez J. S. (zwana dalej Skarżącą) i Prokuratora Okręgowego w (...) (zwany dalej Prokuratorem) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. Nr (...) uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) znak (...) w sprawie określenia należności z tytułu dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przypadających do zwrotu do budżetu Miasta Siedlce i orzekająca o:

1.

umorzeniu postępowanie w zakresie ustalenia wysokości dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na który zostały udzielone, przypadających do zwrotu wraz z odsetkami za zwłokę do budżetu Miasta (...) przez J. S. prowadzącą Niepubliczne Przedszkole "(...)" w (...), ul. (...) przyznanych na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

ustaleniu wysokości należności przypadającej do zwrotu do budżetu Miasta (...) przez J. S. prowadzącą Niepubliczne Przedszkole (...) w (...), ul. (...) otrzymanej w latach 2010 - 2012 przez Niepubliczne Przedszkole "(...)" na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 38 148,51 zł.

Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym.

W dniach (...) marca 2015 r. - (...) kwietnia 2015 r. w Niepublicznym Przedszkolu "(...)" w (...) przy ul. (...) prowadzonym przez Skarżącą została przeprowadzona kontrola wykorzystania dotacji budżetowych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola z danymi wykazanymi w miesięcznych rozliczeniach dotacji za lata 2010 - 2012 oraz prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej kontrolowanej jednostki za lata 2010 - 2012.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wykazywanej w informacjach miesięcznych liczbie uczniów i ustalono w związku z tym, iż łączna kwota 14 369,00 zł (w tym, za rok 2010 - 7 014,45 zł, za rok 2011 - 6 133,49 zł, za rok 2012 - 1 221,06 zł) stanowiła dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

W trakcie kontroli twierdzono, iż dotacja wypłacona Niepublicznemu Przedszkolu "(...)" w ogólnej kwocie 253.782,39 zł została nieprawidłowo wykorzystana. Na kwotę tę złożyły się:

dotacje za lata 2010 - 2012 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w ogólnej kwocie 38.148,49 zł (koszty spotkania integracyjnego z pracownikami, zakup pięciu szaf, wydatki na składki ZUS, podatek i koszty usług telekomunikacyjnych za lata poprzednie), dotacje niewykorzystane w latach 2010 - 2012 w ogólnej kwocie 215.633,88 zł - wydatki na wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola.

W związku z tym, że Skarżąca nie dokonała zwrotu ww. kwoty dotacji Prezydent Miasta (...) dwoma pismami z dnia (...) grudnia 2015 r. zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu niewykorzystania środków dotacji do końca roku budżetowego, na który została udzielona oraz dotacji wraz z odsetkami z tytułu wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

2. w sprawie zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zostało zakończone decyzją nr (...) Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) marca 2016 r. znak (...), którą organ umorzył postępowanie z uwagi na to że ta część dotacji została zwrócona przez Skarżącą.

Następnie, decyzją Nr (...) z dnia (...) maja 2016 r. znak (...) Prezydent Miasta (...) postanowił:

ustalić kwotę dotacji przypadającą do zwrotu do budżetu Miasta (...) przez skarżącą w wysokości 253.782,39 zł przyznanej na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w okresie dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., określił termin naliczania odsetek jak dla zaległości podatkowych, na podstawie art. 251 ust. 5 oraz art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 53-56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).

zobowiązał do zwrotu dotacji w kwocie 253.782,39 zł z tytułu dotacji niewykorzystanych i nie zwróconych oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, według zasad określonych powyżej, na rachunek Miasta (...) w (...).

W treści rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji opisał przebieg postępowania w sprawie.

Wyjaśnił, że w latach 2010 - 2012 organ dotujący przekazał na rachunek przedszkola środki na realizację celów określonych art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, w łącznej wysokości 1.525.122,00 zł, w tym: 432 356,00 zł w 2010 r. 442.876,00 zł w 2011 r. 649.890,00 zł w 2012 r.

Organ prowadzący przedszkole w trakcie kontroli przedstawił rozliczenie otrzymanych środków w ww. kwotach, tj. 432.356,00 zł za rok 2010, 442.876,00 zł za rok 2011 i 649 890,00 zł za rok 2012.

Przy rozliczeniu dotacji Prezydent Miasta (...) uwzględnił, że w roku 2010 r. placówka otrzymała kwotę 2.964,00 zł tytułem wyrównania za 2009 r. i w roku 2012 - wyrównanie za 2011 r. w kwocie 51.828,00 zł.

W trakcie kontroli organ dotujący stwierdził, że kwota 215.633,88 zł stanowi dotacje niewykorzystane i niezwrócone, zaś kwota 38.148,51 zł - dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Prezydent Miasta (...) ustalił, iż łączna kwota 215.633,88 zł, z tego za rok 2010 - 55.000,00 zł, za rok 2011 - 66.033,88 zł i za rok 2012 - 94 600,00 zł stanowiła wynagrodzenie prowadzącej przedszkole z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola. Organ wskazał, że wypłata wynagrodzenia została udokumentowana dowodami wewnętrznymi oraz listami płac wystawionymi na nazwisko J. S. Wszystkie wydatki z tytułu wynagrodzenia dyrektora płacone były gotówką. Zdaniem organu dotującego przedstawione dokumenty nie stanowią potwierdzenia dokonania wydatku.

W ocenie organu dotującego przedstawione dokumenty nie stanowią potwierdzenia dokonania wydatku. Przestawiona przez prowadzącą przedszkole dokumentacja nie ma charakteru dowodów wiarygodnych. Prowadząca przedszkole nie wykazała się w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, wymaganymi w takich przypadkach dowodami źródłowymi pozwalającymi zidentyfikować powiązanie pomiędzy zapłatą środkami dotacji a zapłatą w formie gotówkowej (patrz: wyrok NSA z dnia 21 listopada 2014 r. sygn. akt II GSK 1292/13). Brak jest powiązania pomiędzy wystawionymi dowodami wewnętrznymi a zapisami operacji na koncie bankowym przedszkola.

Organ dotujący nie kwestionował, że J. S. pełniła funkcję dyrektora przedszkola w okresie objętym kontrolą oraz, że zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 3d u.s. o, dotacje mogą być przeznaczone na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wyjaśnił, iż zastrzeżenia budzi fakt dokonywania wypłat wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w formie gotówkowej, gdy wszystkie wynagrodzenia pracowników płacone były w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunki bankowe. Jednocześnie przedszkole nie dokumentowało obrotu gotówkowego w sposób, który umożliwiałby dokonanie powiązań między wystawionymi dowodami wewnętrznymi, a zapisami tych operacji na koncie bankowym przedszkola.

Zdaniem organu I instancji dokumenty okazane przez Dyrektor Przedszkola nie mają charakteru dowodów wiarygodnych potwierdzających wypłatę, gdyż nie odpowiadają co do wysokości wypłatom gotówki z konta bankowego. W czasie kontroli nie stwierdzono jakichkolwiek dokumentów potwierdzających obrót gotówkowy, a w szczególności raportów kasowych. Organ wyjaśnił, że wydatkowanie środków finansowych następuje po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy podmiotu dotowanego. Podkreślił, że zasady dokumentowania wydatków i prowadzenie rachunkowości ustalone zostały w ustawach m.in. w ustawie o systemie oświaty, ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości. Wynika z nich, że wydatki ze środków publicznych, a takimi są środki pochodzące z dotacji, stanowią szczególny rodzaj wydatków, które powinny być precyzyjnie udowodnione. Rolą dotowanego jest zadbanie o wydatkowanie środków dotacji w sposób zgodny z przeznaczeniem, jak również odpowiednie utrwalenie ich poniesienia zarówno w dowodach źródłowych jak i prowadzonych ewidencjach.

Prezydent Miasta S. stwierdził, że skoro organ prowadzący nie udokumentował faktu wypłaty wynagrodzeń w gotówce środkami dotacyjnymi - wydatki poniesione na wynagrodzenie Skarżącej z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola nie mogą być uznane za poniesione ze środków dotacyjnych. Wyjaśnił, iż przedstawione dowody wewnętrzne świadczące o zapłacie gotówką w sytuacji, gdy placówka nie prowadziła kasy oraz brak dowodów na wypłatę tej gotówki z rachunku bankowego Przedszkola - uznano jako sporządzone na użytek kontroli i w związku z tym zostały zakwestionowane.

W zakresie ustaleń dotyczących kwoty 38.148,51 zł uznanej przez Prezydenta Miasta (...) za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na którą złożyły się:

1) kwota 11.200,02 zł (1.200,00 zł w 2011 r., 10.000,02 zł w 2012 r.), w tym:

- 1.200,00 zł wydatek poniesiony na zorganizowanie spotkania integracyjnego z pracownikami

(catering) w wysokości (rachunek nr (...) z 22 stycznia 2011 r.),

10.000,02 zł wydatek na zakup pięciu szaf na łączną których nie było w pomieszczeniach przedszkola (faktura VAT nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 r.) kwota 26.948,49 zł (9 603,91 zł w 2010 r., 8.849,79 zł w 2011 r., 8.494,79 zł w 2012 r.) wydatków uznanych za wydatki nie dotyczące roku, na który przyznano dotację, na kwotę tę złożyły się:

w 2010 r. zapłacone w dniu 14 stycznia 2010 r. (...) z dnia 10 lutego 2010 r.:

składki ZUS w wysokości 8.187,01 zł dotyczące grudnia 2009 r. (deklaracja (...));

zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 1.082,00 zł

- usługa telekomunikacyjna za okres 16.11.2009 - 15.12.2009 f-ra VAT nr (...) z dnia 16 grudnia 2009 r. z terminem płatności do dnia 20 grudnia 2009 r. w kwocie 334,90 zł, w 2011 r. zapłacone w dniu 13 stycznia 2011 r. (...):

składki ZUS w wysokości 7.776,79 zł dotyczące grudnia 2010 r. (deklaracja (...)), zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1 073,00 zł, w 2012 r. zapłacone w dniu 16 stycznia 2012 r. WB z dnia 31 stycznia 2012 r. składki ZUS w wysokości 7.537,79 zł dotyczące grudnia 2011 r. (deklaracja (...)), zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 957,00 zł dotyczące 2011 r. (deklaracja PIT4R okres płatności 11M12).

Od tej decyzji Skarżąca złożyła odwołanie. W wyniku jego rozpatrzenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) rozstrzygnięciem z dnia (...) września 2016 r. ww. decyzję uchyliło w całości i orzekło o:

1.

umorzeniu postępowanie w zakresie ustalenia wysokości dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na który zostały udzielone, przypadających do zwrotu wraz z odsetkami za zwłokę do budżetu Miasta (...) przez skarżącą przyznanych na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

2.

ustaleniu wysokość należności przypadającej do zwrotu do budżetu Miasta (...) otrzymanej w latach 2010 - 2012 przez skarżącą na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 38.148,51 zł.

W pierwszej kolejności organ odwoławczy wyjaśnił, iż niezasadny jest zarzut rażącego naruszenia § 5 ust. 9 uchwały Rady Miasta (...) nr (...) r. z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, poprzez nałożenie na organ prowadzący obowiązku rozliczenia dotacji wydatkami poniesionymi z pomięciem treści ww. przepisu, zobowiązującego w okresie objętym kontrolą do rozliczenia dotacji wyłącznie liczbą wychowanków oraz zarzut rażącego naruszenia uchwały Rady Miasta (...) nr (...) i uchwały nr (...) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta (...) przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, poprzez jej zastosowanie do zdarzeń zaistniałych przez wejściem w życie ww. uchwały. Kolegium wyjaśniło, iż w przedmiotowej sprawie wbrew zarzutom odwołania zasada lex retro non agit nie została naruszona. Wyjaśniło, że kontrola, której wyniki legły u podstaw rozstrzygnięcia zapadłego w niniejszej sprawie była przeprowadzona w 2015 r. natomiast jak wskazała sama Skarżąca przepisy dotyczące określenia celów na jakie dotacja może być przeznaczona jak i prawo do kontroli jej wydatkowania zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2009 r. Zdaniem organu brak przepisów intertemporalnych, oznacza, że wolą ustawodawcy było zastosowanie wprowadzanych zmian do stosunków prawnych trwających w dacie wejścia w życie ustawy.

Za chybiony organ II instancji uznał zarzut odwołania, wg którego zaskarżona decyzja z dnia (...) maja 2016 r. została wydana na warunkach określonych w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., tj. z naruszeniem powagi rzeczy osądzonej.

Kolegium wyjaśniło, że jakkolwiek należność z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości jak i należności z tytułu dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego oraz należność tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostały ustalone w toku kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu "(...)" w dniach 25.03.-9 kwietnia 2015 r., to jednak postępowania administracyjne w każdej z tych spraw są odrębne, z uwagi na odrębne podstawy materialnoprawne do wydania decyzji w tych sprawach, tj. w sprawie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego i dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Odnosząc się do możliwości sfinansowania wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę oświatową z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej placówkę oświatową mamy z jednej strony organ prowadzący placówkę oświatową, z drugiej zaś - dyrektora, przy czym może to być ta sama osoba fizyczna. Obowiązki organu prowadzącego wynikają z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, natomiast obowiązki, prawa i zakres odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej zostały określone w art. 39 tej ustawy oraz - w niniejszej sprawie - w Statucie Przedszkola Niepublicznego, rozdział III "Organy przedszkola" (§ 8 Statutu). Z zapisów statutu nie wynika, że w Niepublicznym Przedszkolu "(...)" nie jest możliwe łączenie funkcji organu prowadzącego i dyrektora przedszkola. W sprawie bezspornym jest, że w analizowanym okresie, tj. wiatach 2010 - 2012 Skarżąca będąca organem prowadzącym niepubliczne przedszkole pełniła jednocześnie funkcję dyrektora przedszkola. W zgłoszeniu do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta S. żadna osoba nie została wskazana do zatrudnienia na stanowisku dyrektora.

Samorządowe Kolegium Odwoławczego podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko, na które powołuje się również Skarżąca w obszernym i szczegółowym uzasadnieniu odwołania, iż za wykonywanie zadań określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty dyrektor może pobierać wynagrodzenie.

Organ wskazał na podstawie akt sprawy, że Skarżąca w przekazanych w trakcie kontroli rozliczeniach dotacji wykazała jako sfinansowane środkami dotacji jej wynagrodzenie jako dyrektora przedszkola. Na dowód sfinansowania wydatku z tytułu wynagrodzenia dyrektora przedszkola ze środków dotacji, w trakcie kontroli prowadzonej w dniach 25 marca 2015 r. - 9 kwietnia 2015 r. przedłożyła: dowody wewnętrzne oraz listy płac wystawione odrębnie na jej wynagrodzenie dyrektora przedszkola. Z treści dołączonych do akt sprawy dowodów wewnętrznych wynika, iż zostały one opatrzone pieczęcią o treści: "Sfinansowano ze środków Budżetu Miasta (...)".

W toku kontroli Skarżąca wyjaśniła, że wysokość wynagrodzenia dyrektora zostało określone w dokumentacji przekazanej kontrolującym. Z uwagi na fakt, że z przekazanych dowodów wynikało, iż wynagrodzenie wypłacano gotówką wyjaśniła ponadto, że prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w przedszkolu nie ma ustalonych reguł obrotu gotówką. W związku ze zgłaszanym przez kontrahenta zapotrzebowaniem płatności były dokonywane przelewem lub gotówką do rąk własnych.

Organ II instancji podniósł, iż z ewidencji kosztów wynika, że wydruki zapisów w tej ewidencji wykonywane były w ostatnim dniu roku budżetowego, tj. 31 grudnia roku 2010, 2011 i 2012. Tego samego dnia (ostatniego dnia roku budżetowego 2010, 2011 i 2012) wydrukowane były listy płac.". Wprawdzie na wydrukach widnieje opis systemu komputerowego "Comarch ERP Optima, v.2014.3.2.1434", jednakże taki sam opis znajduje się na wydrukach - uznanych przez organ pierwszej instancji za wydatki sfinansowane z dotacji - kosztów usługi księgowej (opłacanych przelewem).

W ocenie organu odwoławczego w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie można podzielić stanowiska Prezydenta Miasta S., że z uwagi na to, iż organ prowadzący nie posiada dokumentów potwierdzających fakt rzeczywistej wypłaty w gotówce wynagrodzeń w datach i kwotach wynikających z dowodów wewnętrznych środkami pochodzącymi z dotacji - wydatki na wynagrodzenia dyrektora przedszkola nie mogą zostać uznane za poniesione ze środków dotacyjnych.

Zdaniem Kolegium obowiązkiem organu prowadzącego przedszkole niepubliczne jest dokonanie rozliczenia wykorzystania dotacji w oparciu o posiadane dowody księgowe, np. faktury, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe obrazujące wydatki ponoszone na działalność oświatową przedszkola. W przypadku kontroli dane niezbędne do oceny prawidłowości wykorzystania dotacji powinny wynikać z dokumentacji księgowej, finansowej, organizacyjnej i dokumentacji z przebiegu nauczania.

Podkreśliło, iż ciężar udowodnienia prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji spoczywa na beneficjencie, jego rzeczą jest właściwe udokumentowanie wydatków, poprzez przedłożenie dowodów je potwierdzających, bowiem rozliczenie dotacji nie dokonuje się na podstawie wyłącznie oświadczeń składanych przez beneficjenta. Dysponowanie środkami publicznymi, w tym z tytułu dotacji podlega określonemu reżimowi i kontroli wydatkowania, przy zachowaniu dyscypliny budżetowej (por. art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

W przypadku Skarżącej zdaniem Kolegium nie można jednak pominąć, iż prowadzony na potrzeby Przedszkola rachunek bankowy nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych z udziałem środków dotacji. W zasadzie tyko te operacje, co do których prowadząca przedszkole miała ustawowy obowiązek regulowania w formie bezgotówkowej, tj. składki ZUS i podatki, a ponadto wynagrodzenia pracowników i nieliczne koszty były przekazywane z rachunku przedszkola. Dokonana przez Kolegium analiza historii operacji na rachunku bankowym w latach 2010 - 2012 potwierdza złożone w toku prowadzonego przez Prezydenta Miasta S. postępowania wyjaśnienia Skarżącej co do sposobu regulowania należności wobec kontrahentów, tj. - w zależności od ich zapotrzebowania - gotówką lub przelewem. Kolegium nie zanegowało, że Skarżąca mimo, że nie była zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu gotówkowego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dla celów dowodowych powinna ewidencjonować obrót gotówkowy. Zauważyło, że poza wynagrodzeniem dyrektora - poniesienie innych wydatków zapłaconych gotówką nie było przez organ pierwszej instancji kwestionowane.

Zdaniem Kolegium podejmując rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie można pominąć, iż Skarżąca w latach 2010 - 2012 dokonywała wypłat gotówkowych oraz przelewów z rachunku przedszkola na rachunek osobisty. W ocenie Kolegium, w zaistniałej sytuacji z tych kwot pobranych przez Skarżącą (przelewem lub w formie wypłaty z rachunku) mogło być sfinansowane (pobrane, wypłacone) jej wynagrodzenie.

W rozpatrywanym przypadku nie zostało wykazane, że dowody wypłaty wynagrodzenia dyrektorskiego są niewiarygodne. W ocenie Kolegium, w sytuacji jaka zaistniała w rozpatrywanej sprawie, brak dowodów potwierdzających wypłatę gotówki w kwotach i datach wynikających z dowodów wewnętrznych, nie może być samoistną przesłanką do uznania, że wynagrodzenie Skarżącej nie zostało wypłacone i stanowi dotację niewykorzystaną. Wobec powyższego organ odwoławczy stwierdził, iż środki dotacji w łącznej kwocie 215.633,88 zł, z tego za rok 2010 - kwota 55.000,00 zł, za rok 2011 - kwota 66.033,88 zł, rok 2012 - kwota 94.600,00 zł stanowiły dotację wykorzystaną do końca roku budżetowego, na który dotacja została udzielona. Natomiast z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Z uwagi na powyższe zdaniem Kolegium brak jest podstaw do żądania zwrotu dotacji w kwocie 253.782,39 zł, z tego za rok 2010 - kwota 64 603,91 zł, za rok 2011 - kwota 76.083,67 zł, rok 2012 - kwota 113 094,81 zł, w konsekwencji postępowanie administracyjne w części dotyczącej zwrotu dotacji niewykorzystanej wraz z odsetkami za zwłokę należało uznać za bezprzedmiotowe.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji, że część dotacji w łącznej wysokości 38.148,51 zł została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Na tę kwotę złożyły się: wydatki na zorganizowanie spotkania integracyjnego w 2011 r. (1.200,00 zł), na zakup pięciu szaf w 2012 r. (10.000,02 zł) oraz wydatki dotyczące działalności przedszkola w poprzednim roku budżetowym (łącznie 26 948,49 zł, z tego za 2010 r. - kwota 603,91 zł, za 2011 r. - kwota 8 849,79 zł i za rok 2012 - kwota 8 494,79 zł).

Dokonując oceny wydatków na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników przedszkola ww. organ stwierdził, iż organizowanie tego typu imprez nie ma związku z działalnością oświatową przedszkola, tj. z wykonywaniem zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej. Kolegium podkreśliło, iż środki dotacji powinny ostatecznie trafiać do beneficjenta dotacji, tj. ucznia.

Zdaniem organu wydatek na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników przedszkola nie wiąże się w sposób bezpośredni z działalnością przedszkola w zakresie o jakim mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

W zakresie kwoty 10.000,02 zł przeznaczonej na zakup pięciu szaf, które nie znajdują się w pomieszczeniach dotowanego przedszkola Kolegium również podzieliło stanowisko Prezydenta Miasta (...). Jego zdaniem Skarżąca nie wykazała, że przedmiotowe szafy służyły działalności dotowanego przedszkola.

Wobec powyższego środki dotacji przyznanej przedszkolu na 2012 r. przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pięciu szaf uznało za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem o jakim mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Kolejną kwestię sporną stanowią wydatki uznane przez organ pierwszej instancji za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 26.948,49 zł (z tego za 2010 r. - kwota 603,91 zł, za 2011 r. - kwota 8.849,79 zł i za rok 2012 - kwota 8 494,79 zł), stanowiące koszty działalności przedszkola w poprzednim roku budżetowym.

W ocenie Kolegium nie podlegają rozliczeniu z dotacji przyznanej na dany rok budżetowy wydatki związane z realizacją zadań placówki oświatowej poprzedniego roku budżetowego a był to zapłata należności za usługę telekomunikacyjną, kwoty składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

W ocenie Kolegium nie podlegają rozliczeniu z dotacji przyznanej na dany rok budżetowy wydatki związane z realizacją zadań placówki oświatowej poprzedniego roku budżetowego.

Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnieśli:

1. J. S. (zwana dalej Skarżącą).

2. Prokurator Okręgowy w (...) (zwany dalej Prokuratorem)

Skarżąca zaskarżyła decyzję z dnia (...) września 2016 r. w części tj. w zakresie pkt 2 tj. orzekającej o zwrocie dotacji w kwocie 39.148,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Natomiast Prokurator zaskarżył ww. decyzję w zakresie pkt 1 o umorzeniu postępowania w części ustalającej wysokość dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego na który zostały udzielone, przypadających do zwrotu wraz z odsetkami za zwłokę.

Skarżąca zarzuciła przedmiotowej decyzji:

1.

naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe stosowanie, a to:

- art. 251 ust. 1 u.f.p. - poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż dotacja udzielona na podstawie art. 90 ust. 3d u.s.o. podlega zakresowi regulacji w. w przepisu a co za tym idzie musi zostać rozliczone przez organ prowadzący do dnia 31 grudnia roku w którym dotacja została udzielona;

- z rażącym naruszeniem art. 252 u.f.p. polegającego na tym, że decyzja o zwrocie dotacji została wydana bez podstawy prawnej, jaką przewidziano dla tego rodzaju spraw jedynie w przepisie art. 169 ust. 6 u.f.p. - wobec czego istotny wpływ na wynik sprawy polegał na tym, że zaskarżona decyzja nie może się ostać w porządku prawnym jako wydana bez podstawy prawnej.

- z rażącym naruszeniem art. 253 u.f.p. poprzez jego niezastosowanie w sprawie, co w związku z § 5 ust. 9 uchwały Rady Miasta (...) nr (...) r. z dnia (...).08.2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, wyłącza możliwość przeprowadzenia postępowania kontrolnego oraz oceny prawidłowości wydatkowania dotacji.

- art. 53 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na mylnym ustaleniu daty początkowej naliczania odsetek bez uwzględnienia treści art. 90 ust. 4e u.s.o.;

- błąd w ustalenia faktycznych polegający na błędnym ustalenia wysokości dotacji podlegającej rozliczeniu w poszczególnych latach oraz dotacji faktycznie wydatkowanej i rozliczonej przez skarżącego;

- z rażącym naruszeniem prawa materialnego, mającym wpływ na wynik sprawy a polegającym na błędnej wykładni treści art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) polegającej na nieuzasadnionym przyjęciu, że dotacja o której mowa w art. 90 u.s.o. nie może być wykorzystywana na pokrycie wydatków wskazanych przez skarżącego jako podlegających rozliczeniu z dotacji;

- art. 8 ust. 2 i art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zasadami: zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz prawidłowej legislacji, wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP - poprzez ich niezastosowanie i dokonanie rażąco arbitralnej wykładni art. 90 ust. 3d u.s.o.

- z rażącym naruszeniem § 5 ust. 9 uchwały Rady Miasta (...) nr (...) r. z dnia (...).08.2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, poprzez nałożenie na organ prowadzący obowiązku rozliczenia dotacji wydatkami poniesionymi z pomięciem treści ww. przepisu, zobowiązującego w okresie objętym kontrolą do rozliczenia dotacji wyłącznie liczbą wychowanków.

- z rażącym naruszeniem uchwały Rady Miasta (...) nr (...) i uchwały nr (...) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta (...) przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, poprzez jej zastosowanie do zdarzeń zaistniałych przez wejściem w życie ww. uchwał.

2.

naruszenie przepisów postępowania, jako, że stwierdzone uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

- art. 7 i 9 k.p.a., które polegało na tym, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpoznało "sprawy" w jej granicach, lecz z oczywistym naruszeniem ustawy zawęziło zakres swej kognicji jedynie do rozpoznania skargi oraz podniesionych w niej zarzutów i wniosków, skupiając się głównie na analizie zasadności argumentów zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji - wobec czego istotny wpływ na wynik sprawy przejawił się w tym, iż w sprawie niniejszej faktycznie pozostawiono ostatnio wspomnianą decyzję poza kontrolą odwoławczą i utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję, jakkolwiek istniały w sprawie takie uchybienia, których dostrzeżenie, po objęciu rozpoznaniem całości postępowania administracyjnego, pozwalałoby Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu na wydanie orzeczenia kasatoryjnego; o - art. 107 k.p.a., które polegało na sporządzeniu uzasadnienia prawnego zaskarżonego wyroku z faktycznym pominięciem wykładni art. 251 ust. 1 pkt 1 u.f.p. oraz art. 90 ust. 3d u.s.o., wobec czego istotny wpływ na wynik sprawy polega na całkowitej nieweryfikowalności zasadniczych przesłanek rozstrzygnięcia, równoznacznej z niepoddawaniem się kontroli kasacyjnej;

Prokurator zarzucił przedmiotowej decyzji:

1.

naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala uznać, że z dotacji przekazanej przez Miasto (...) w latach 2010 - 2012 organowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole "(...)" w S. środki w kwocie 215 633,88 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla Dyrektor Przedszkola J. S., w sytuacji, gdy prawidłowa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje jednoznacznie, że beneficjent dotacji mimo ciążącego obowiązku rozliczenia wykorzystanych dotacji nie przedstawił wiarygodnych dowodów, że w latach 2010-2012 przedmiotowe wynagrodzenie zostało wypłacone ze środków pochodzących z dotacji.

2.

naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego poprzez niewłaściwe zastosowanie normy prawnej wynikającej z tego przepisu i mające istotny wpływ na wynik sprawy niezasadne uznanie, że postępowanie w niniejszym zakresie stało się bezprzedmiotowe mimo istnienia stanu faktycznego umożliwiającego ustalenie kwoty przypadającej do zwrotu, jak też podstawy prawnej do takiego działania umożliwiające wydanie decyzji w tym zakresie.

Skarżąca wniosła o:

1.

uchylenie zaskarżonej decyzji w zakresie pkt 2 oraz umorzenie postępowania w sprawie;

2.

ewentualnie uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu do ponownego rozpoznania;

3.

zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania podług norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Natomiast Prokurator wniósł o uchylenie decyzji w zaskarżonej części.

Organ w odpowiedziach na skargi podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skarg.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że skarga Prokuratora Okręgowe w (...) została zarejestrowana pod sygnaturą V SA/Wa 625/17.

Następnie postanowieniem z 27 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zarządził połączenie spraw o sygn. akt V SA/Wa 3063/16 i V SA/Wa 625/17 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, oraz prowadzenie ich dalej pod sygnaturą V SA/Wa 3063/16.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) dalej: p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

Oznacza to, iż zadaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego jest zbadanie legalności zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem, to znaczy ustalenie, czy organy orzekające w sprawie prawidłowo zinterpretowały i zastosowały przepisy prawa w odniesieniu do właściwie ustalonego stanu faktycznego.

Realizując powyższe uprawnienia Sąd stwierdził, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem w sprawie nie doszło do naruszenia zastosowanych przepisów prawa materialnego, zaś w działaniach SKO nie sposób dopatrzyć się uchybień proceduralnych, które mogłyby skutkować uchyleniem decyzji.

Niezasadny jest zarzut naruszenia przepisu art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. (powaga rzeczy osądzonej).

W toku postępowania administracyjnego Strona dokonała zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę, ustalonej w toku kontroli przeprowadzonej w dniach 25.03. - 9 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta (...) decyzją z dnia (...) marca 2016 r. Nr (...) umorzył postepowanie i umorzenie to dotyczy wyłącznie ustalonej jak wyżej należności. Natomiast decyzją z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) Prezydent zobowiązał do zwrotu dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Postępowania w każdej ze spraw są odrębne, gdyż inne były przepisy materialnoprawne do wydania decyzji w sprawie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczący postępowania prowadzonego przez Miasto (...).

Zgodnie z treścią powyższego przepisu, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, zaś zgodnie z ust. 4 tego przepisu wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy Sąd w tym składzie podziela pogląd organu II instancji oraz tego nurtu orzecznictwa sądowoadministracyjnego (wskazywanego w odpowiedzi na skargę) w którym wskazuje się, że treść art. 251 ust. 4 ustawy o finansach, wskazujący na możliwe sposoby wykorzystania dotacji, nie stoi na przeszkodzie w uznaniu, że wykorzystanie dotacji jest możliwe poprzez zrealizowanie jej celów i wykonanie zadań, na które została wypłacona również w sytuacji późniejszego uregulowanie należności zaciągniętej na ich realizację, które to uregulowanie w takiej sytuacji należy uznawać za dokonane w terminie. W stanie prawnym, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. dotacja, która wpłynęła na rachunek przedszkola w dniu 31 grudnia, mogła być wykorzystana w styczniu 2013 r. poprzez zapłatę wydatków dotyczących realizacji zadań przedszkola w roku 2012.

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 252 u.f.p. gdyż dotacja na rzecz Niepublicznego Przedszkola " (...)" została udzielona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawa prawna dla tego typu spraw jest przewidziana w art. 169 ust. 6 u.f.p. (dotyczy dotacji udzielonych z budżetu państwa) na podstawie umów.

Nie można także stwierdzić naruszenia art. 253 u.f.p. poprzez jego niezastosowanie.

Przepisy uchwały Rady Miasta (...) nr (...) (wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty) nie są przepisami odrębnymi, o których mowa w art. 253 u.f.p.

WSA nie podziela zarzutu błędnej wykładni art. 54 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa polegającego na mylnym ustaleniu daty początkowej naliczania odsetek bez uwzględnienia treści art. 90 ust. 4e u.s.o.

Ar. 53 § 4 Op stanowi, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu w którym podatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Dotacje (art. 90 ust. 4e u.s.o.) o których mowa w ust. 4a-4c, sa przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły. W art. 4e i 4c mowa jest o dotacjach dla niepublicznych szkół artystycznych, nie o dotacjach dla niepublicznych przedszkoli. Termin naliczania odsetek wynika z przepisu art. 252 ust. 6 pkt 1 u.f.p.

Zasadnie organ ustalił, że w latach 2010 - 2012 przekazano na realizacje celów określonych w art. 90 ust. 3d u.s.o. kwotę 1 525 122,00 zł to, jest:

432 356,00 zł w 2010 r.,

442 876,00 zł w 2011 r.,

649 890,00 zł w 2012 r.

W toku niniejszego postępowania ustalono do zwrotu kwoty wydatków poniesionych z transzy przekazanej przedszkolu w dniu 13 stycznia 2012 r. (8 494,79 zł) i z transzy przekazanej w dniu 14 sierpnia 2012 r. (10.000 zł).

Zarzut, że postępowanie w przedmiocie kontroli wydatkowania dotacji było prowadzone bez podstawy prawnej jest niezasadny. Możliwość kontroli w powyższym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Kolegium dokonało rzetelnej jego oceny. Zostało wykazane, że wynagrodzenie Skarżącej jako dyrektora przedszkola zostało sfinansowane ze środków dotacji. Są dowody wewnętrzne oraz listy płac wystawione odrębnie na jej wynagrodzenie. Wynagrodzenie to było wypłacane Stronie gotówką w datach i kwotach wynikających z tych dowodów. Nie ma podstaw do kwestionowania formy wypłat tego wynagrodzenia. To, że brak jest innych dowodów potwierdzających wydanie gotówki (poza dowodami wewnętrznymi) nie może być podstawą od uznania, że wynagrodzenie nie zostało wypłacone i że stanowi dotację niewykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Sąd, w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, podziela pogląd, NSA wyrażony w wyroku II GSK 2197/14, że każdy wydatek poniesiony (przeznaczony) na sfinansowanie realizacji zadań placówki uznać należy za wykorzystanie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem, o ile wydatek ten mieści się w zakresie kształcenia, wychowania, opieki, w tym profilaktyki społecznej i o ile ma charakter wydatku bieżącego. Nie ma więc charakteru naruszenia prawa przyjęcie, że środki dotacji w łącznej kwocie 215 633,88 zł (za 2010 r. - 55 000 zł, za 2011 r. -66 033,88 zł, za 2012 r. 94.600 zł, stanowiły dotacje wykorzystaną do końca roku budżetowego, na który dotacja została udzielona. Wypłata tych środków była udokumentowana comiesięcznymi listami płac oraz dowodami KW.

Zasadnie uznano, że część dotacji została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem z art. 90 ust. 3d u.s.o. Są to:

a)

wydatki na spotkanie integracyjne w 2011 r. (1200 zł),

b)

zakup 5 szaf w 2012 r. (10.000 zł),

c)

dotyczące działalności przedszkola w poprzednich latach (26.948,49 zł).

Zasadne jest przyjęcie odnośnie pkt a, że nie ma to związku z działalnością oświatową (wykonywaniem zadań w zakresie kształcenia, wychowania, opieki), a bez tego typu imprez placówka może prowadzić taką działalność.

Co do szaf - nie zostało wykazane, że służyły działalności przedszkola i w czasie przeprowadzania kontroli ich nie było, nadto brak było dowodów, że uległy zniszczeniu.

Odnośnie pkt c - zakwestionowano za 2010 r. - wydatki na składki ZUS dotyczące grudnia 2009 r., zaliczkę na podatek dochodowy na 09M12, usługę telekomunikacyjną za okres 16.11.2009 - 15.12. 2009 r.

Za 2011 r. - składki ZUS dot. grudnia 2010 r., zaliczkę na podatek dochodowy dla osób fizycznych za grudzień 2010 r.

Za 2012 r. - składki ZUS dot. grudnia 2011 r., zaliczkę na podatek dochodowy dla osób fizycznych za grudzień 2011 r.

Organ zasadnie przyjął, iż szkoła lub placówka może pokrywać wszelkie wydatki o ile odnoszą się do zobowiązań powstałych w okresie objętym wypłatą dotacji (dany rok budżetowy). W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., dotacja, która wpłynęła na rachunek przedszkola w dniu 31 grudnia 2012 r., mogła być wykorzystana w styczniu 2013 r. poprzez zapłatę wydatków dotyczących realizacji zadań przedszkola w roku 2012.

WSA nie stwierdza również, aby w sprawie doszło do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Decyzja organu II instancji została podjęta po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i ocenie zebranego w nim materiału, a także po ustosunkowaniu się do zarzutów podniesionych w odwołaniu. Decyzja spełnia wymogi art. 107 k.p.a.

Wobec tych wszystkich względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie przepisu art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.