Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2009 r.
V SA/Wa 3054/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. C., A. S. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej; postanawia: odrzucić skargę A. S.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 3 grudnia 2008 r. N. C. i A. S. wnieśli skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z (...) września 2008 r. Zaskarżona decyzja skierowana była do N. C.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze z zm.; powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Przy czym przez interes prawny należy rozumieć taką sytuację, w której stan ten wpływa na uprawnienia lub obowiązki określonego podmiotu prawa, wynikające z norm prawa materialnego. Interes prawny dotyczy szeroko rozumianej sytuacji prawnej podmiotu prawa, wyznaczonej normami prawnymi różnego rodzaju, z których wynikają jego uprawnienia, obowiązki, korzyści czy wolności prawnie chronione (por. wyroki NSA: z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt II SA 1165/02 i z dnia 18 września 2003 r., sygn. akt II SA 2637/02).

Należy podkreślić, że interes prawny jest zarazem kategorią ściśle związaną z przedmiotem postępowania, ze względu na fakt, że dotyczy sfery normatywnej, mającej swoje źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia sprawy. Można ująć go też, jako potrzebę ochrony sfery prawnej obywatela wyznaczającą zakres jego działań lub subiektywnie odczuwaną potrzebę utrzymania istniejącego, lub spowodowania takiego stanu rzeczy, jaki dany podmiot uważa za korzystny, przy czym korzyść ta musi mieć swoje źródło w prawie (zob. J. Klimkowicz, Interwencja uboczna w według k.p.c., Warszawa 1972, s. 50).

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazuje, że A. S., nie był stroną postępowania administracyjnego, zaskarżona decyzja nie była do niego skierowana, a ponadto nie wykazał on istnienia po swojej stronie interesu prawnego związanego z zaskarżoną decyzją.

Z tego względu, należało stwierdzić, że A. S. nie miał interesu prawnego we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, w związku z czym wniesiona przez niego skarga, z uwagi na treść art. 50 § 1 p.p.s.a. była niedopuszczalna.

Jak już wspominano, zaskarżona decyzja została skierowana do N. C. Na marginesie wskazać zatem należy, że sprawa z jej skargi zostanie przez Sąd rozpoznana.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1-5 powoływanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak na wstępie.