Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2010 r.
V SA/Wa 3054/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej i zażalenia N. C. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 października 2009 r. oraz postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi N. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej; postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną z 11 lutego 2010 r.

2.

odrzucić zażalenie z 16 lutego 2010 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 1 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę N. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej.

Pismem z 6 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżącej - A. S. złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu z 1 października 2009 r. wnosząc o jego uchylenie. W piśmie tym wskazał, iż do chwili jego złożenia nie otrzymał odpisu wyroku z uzasadnieniem. W związku ze zmianą adresu skarżącej Sąd w dniu 15 stycznia 2010 r. wysłał ponownie pełnomocnikowi skarżącej na nowy adres odpis wyroku z dnia 1 października 2009 r. wraz z jego uzasadnieniem.

Postanowieniem z 29 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną N. C. jako przedwczesną oraz nie odpowiadającą wymogom wynikającym z przepisu art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a.

Pismem z 11 lutego 2010 r. skarżąca ponownie złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 października 2009 r. Następnie pismem z 16 lutego 2010 r. (data wpływu do Sądu) skarżąca złożyła również zażalenie na postanowienie z 29 stycznia 2010 r. odrzucające skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna i zażalenie zostały sporządzone osobiście przez skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 173 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) określanej dalej jako p.p.s.a., skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W myśl art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

Art. 194 § 4 p.p.s.a. stanowi, iż zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

Skarżąca o treści powyższych przepisów została prawidłowo pouczona w dniach 29 stycznia i 12 lutego 2010 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karty 132 i 170 akt sądowych).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, iż zarówno skarga kasacyjna z 11 lutego 2010 r. jak i zażalenie z 16 lutego 2010 r. zostały sporządzone osobiście przez skarżącą, a w związku z tym niewypełniona została dyspozycja powyżej cytowanych art. 175 § 1 i 194 § 4 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 175 § 1, art. 177 § 1, 178 p.p.s.a. i 197 § 2, orzekł jak w sentencji.