Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 3054/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej; postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1 października 2009 r. oddalił skargę N. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej.

Pismem z 1 października 2009 r. mąż skarżącej - A. S. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. W odpowiedzi na wezwanie Sądu w dniu 13 października 2009 r. A. S. złożył pełnomocnictwo procesowe upoważniające go do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wysłano w dniu 10 grudnia 2009 r. na adres pełnomocnika skarżącej podany w skardze oraz w pełnomocnictwie z dnia 12 października 2009 r., tj. na adres ul. (...). Przesyłka jako nie podjęta w określonym terminie została zwrócona do Sądu w dniu 13 stycznia 2010 r.

W dniu 12 listopada 2009 r. A. S. i N. C. złożyli w siedzibie Sądu pismo informujące, że od dnia 10 listopada 2009 r. nastąpiła zmiana ich adresu zamieszkania, z adresu: ul. (...) na adres: ul. (...). W związku z powyższym zwrócili się z prośbą o doręczanie wszelkiej korespondencji ich dotyczącej na nowy adres. Wyżej wymienione pismo nie wskazywało żadnych sygnatur spraw toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W związku z powyższym dopiero zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2009 r. powyższe pismo zostało włączone do akt przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 6 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżącej - A. S. złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu z 1 października 2009 r. wnosząc o jego uchylenie. W piśmie tym wskazał, iż do chwili jego złożenia nie otrzymał odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Następnie Sąd w dniu 15 stycznia 2010 r. wysłał ponownie pełnomocnikowi skarżącej na nowy adres: ul. (...) odpis wyroku z dnia 1 października 20009 r. wraz z jego uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) określanej dalej jako p.p.s.a., skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Ponadto stosownie do treści art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z powyższego przepisu wynika, że skoro trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej liczy się od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, to wniesienie skargi kasacyjnej przed tym dniem nie jest dopuszczalne. Istota skargi kasacyjnej polega bowiem na zakwestionowaniu orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Bez spełnienia tego wymogu skarga kasacyjna nie może zostać skutecznie wniesiona, bowiem bez znajomości motywów zawartych w uzasadnieniu wyroku nie jest możliwe prawidłowe sformułowanie podstaw kasacyjnych, czyli wskazanie na czym polegało naruszenie prawa materialnego lub procesowego przez sąd orzekający w pierwszej instancji. Brak uzasadnienia pozbawia skarżącego możliwości racjonalnego sformułowania podstaw kasacyjnych, przedstawienia okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji oraz wniosków kasacyjnych (por. postanowienie SN z 24 kwietnia 2001 r. II CZ 146/00, OSNC 2001/12/180).

Mając na uwadze, że skarga kasacyjna została wniesiona w dniu 6 stycznia 2010 r. (k. 112 - 120 akt sądowych), stwierdzić należy, że została ona wniesiona przed dniem doręczenia pełnomocnikowi skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem, gdyż odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został wysłany przez Sąd na nowy adres pełnomocnika dopiero w dniu 15 stycznia 2010 r. (k. 122 akt sądowych). Wcześniejszego zastępczego doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem w trybie art. 73 p.p.s.a. nie można uznać za skuteczne, bowiem zostało dokonane na nieaktualny już w dniu wysyłki adres.

A zatem skargę kasacyjną złożoną przed doręczeniem stronie orzeczenia Sądu z uzasadnieniem należy potraktować jako czynność przedwczesną i z tego powodu niedopuszczalną.

Ponadto zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Natomiast skarga kasacyjna z 6 stycznia 2010 r. została sporządzona przez pełnomocnika skarżącej - A. S., a w związku z tym niewypełniona została dyspozycja cytowanego przepisu. Przepis art. 175 p.p.s.a. przewiduje tylko jeden wyjątek. Mianowicie art. 175 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W przedmiotowej sprawie powyższy wymóg również nie został spełniony.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie skarga kasacyjna nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, a także została wniesiona przed dniem doręczenia skarżącej odpisu wyroku z uzasadnieniem, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 175 § 1, art. 177 § 1 w zw. z art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.