Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 3053/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Mydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.H. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: zwrócić Skarżącemu M. H. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wpisanej do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia (...) kwietnia 2009 r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 kwietnia 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej uiścił na rachunek bankowy tut. Sądu kwotę 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia w niniejszej sprawie.

W dniu (...) kwietnia 2009 r. uiszczona przez Skarżącego ww. kwota 100 zł wpisana została do rejestru opłat sądowych pod poz. (...).

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej "p.p.s.a.", nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 225 p.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że Skarżący nienależnie zapłacił kwotę 100 zł, dlatego też uznać należało, iż kwota ta podlega zwrotowi.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie ww. przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.