Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 marca 2008 r.
V SA/Wa 305/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Ewa Jóźków (spr.).

Sędziowie WSA:-Mirosława Pindelska,-Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2008 r. sprawy ze skargi "R." Sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) lipca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 6 grudnia 2007 r. o sygn. akt I GSK 35/07 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 lipca 2006 r. o sygn. akt V SA/Wa 2402/05 oddalający skargę skarżącej Spółki oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Zarządzeniem z 23 stycznia 2008 r. sprawa została skierowana na rozprawę, wyznaczoną na dzień 7 marca 2008 r.

Zgodnie z zarządzeniem z 30 stycznia 2008 r. zawiadomienia o terminie wyznaczonej rozprawy przesłane zostały pełnomocnikowi skarżącej - adwokatowi P. S. oraz Spółce (k. 210 akt sądowych).

Pismem procesowym z 18 lutego 2008 r. adwokat P. S. wyjaśnił, iż w dniu 14 listopada 2007 r. skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego informację o wypowiedzeniu R. Sp. z o.o. pełnomocnictwa do prowadzenia niniejszej sprawy, zaś dalszą korespondencję należy kierować na adres skarżącej. Jednocześnie wskazał nowy adres skarżącej Spółki.

W związku z tym, iż zawiadomienie o terminie rozprawy wysłane do Spółki zgodnie z zarządzeniem z 30 stycznia 2008 r. na adres "(...)" powróciło jako niepodjęte z adnotacją " adresat wyprowadził się" (k. 217 akt sadowych) - zarządzeniem z 21 lutego 2008 r. przesłano przedmiotowe zawiadomienie na adres wskazany przez byłego pełnomocnika w piśmie procesowym z 18 lutego 2008 r., tj. "(...)" (k. 214 akt sądowych).

Korespondencja zawierająca powtórne zawiadomienie powróciła jako niepodjęta z adnotacją "adresat nieznany".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Wobec tego, iż zawiadomienia o terminie rozprawy nie można doręczyć skarżącej Spółce, z uwagi na wypowiedzenie pełnomocnictwa przez dotychczas reprezentującego ją pełnomocnika oraz brak aktualnego adresu do korespondencji, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 i art. 131 ustawy procesowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o zawieszeniu postępowania w sprawie.