Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163031

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lutego 2016 r.
V SA/Wa 3048/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Z (...) w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia... września 2014 r. nr... w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 3048/14 w ten sposób, że: - na 6 stronie uzasadnienia:

1.

w wierszu 1 skreślić partykułę "nie" oraz skreślić słowo "prawa" i wpisać w jego miejsce słowo "prawo"

2.

w wierszu 2 skreślić partykułę "nie".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3048/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił stanowiące przedmiot skargi Zakładu (...) postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2014 r., nr (...) wydane w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego, a tym samym uwzględnił złożoną skargę.

Stwierdzić więc należy, że zapisanie na stronie 6 w wersach 1 i 2 partykuły "nie" oraz napisanie słowa "prawa" zamiast właściwego słowa "prawo" stanowiło oczywistą omyłkę, dlatego sprostowanie uzasadnienia było zasadne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.