Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lutego 2009 r.
V SA/Wa 3043/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. P. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 11 grudnia 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie zostało przesłane na adres wskazany w skardze i doręczone do rąk domownika w dniu 8 stycznia 2009 r. (k. 14 akt sądowych), mimo tego należna opłata sądowa nie została zapłacona.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.