Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2009 r.
V SA/Wa 3037/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jolanta Bożek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.N. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2008 r. (data nadania pocztowego) A.N. wniósł skargę na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego orzekającej o zmniejszeniu kwoty indywidualnej dostaw.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona w dniu 29 września 2008 r. (dowód zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach administracyjnych).

W związku z powyższym 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał z dniem 29 października 2008 r., skarga natomiast została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 30 października 2008 r. (dowód: koperta w której została nadana skarga - karta nr 3 akt sądowych)

Nastąpiło zatem uchybienie obowiązującego terminu i z tego względu skarga podlega odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a.