Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 3018/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. w W. z udziałem L. Sp. z o.o. w W. (poprzednio T. Sp. z o.o. w W.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 listopada 2008 r. (data nadania) skarżąca spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) października 2008 r.

W związku z tym, iż przedmiotem skargi spółki oraz rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji były dwie odrębne sprawy w znaczeniu materialnoprawnym tj. celna i podatkowa (por. postanowienie siedmiu sędziów NSA z 21 stycznia 2008 r. o sygn. akt I GSK 2039/06) - na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - rozdzielono skargi i wpisano pod dwa odrębne numery repertorium SA, o czym poinformowano skarżącą.

Następnie postanowieniem z 20 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie celnej.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z 22 stycznia 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nie uiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie Sądu zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 29 stycznia 2009 r.

W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.