Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 3016/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym braku wpisu od skargi sprawy ze skargi M Sp. z o.o. w W przy udziale uczestnika postępowania L Sp. z o.o. w W na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego. postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (... listopada 2008 r. (data nadania pocztowego) M M Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez r. pr. A L wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) z dnia (...) października 2008 r.

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji były dwie odrębne sprawy w znaczeniu materialnoprawnym, tj. celna i podatkowa, zaś skarga dotyczyła obu tych spraw - na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargi te zostały rozdzielone i wpisane pod osobne numery repertorium SA: V SA/Wa 3016/08 i V SA/Wa 3017/08.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2009 r. Sąd ustalił wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie celnej (sygn. akt V SA/Wa 3016/08) na kwotę (...) złotych.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia 15 stycznia 2009 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie.

Wezwanie Sądu zostało doręczone w dniu 23 stycznia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 46 akt sądowych). W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 30 stycznia 2009 r. W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.