Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 r.
V SA/Wa 3014/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. w W. przy udziale uczestnika postępowania L. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. Sp. z o.o. w W. wniosła za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w W. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję wyżej wymienionego organu w sprawie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia wartości statystycznej towaru i kwoty długu celnego.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona w dniu 29 stycznia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 42 akt sądowych).

W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.