Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 3013/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. w W. przy udziale uczestnika postępowania L. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r. Nr (...) w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz zmiany zgłoszenia celnego uzupełniającego w zakresie określenia podatku od towarów i usług; postanawia: - odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 listopada 2008 r. M. Sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) października 2008 r.

Zarządzeniem z dnia 4 lutego 2009 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej na adres jej pełnomocnika w dniu 12 lutego 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 38 akt sądowych).

W zakreślonym terminie należna opłata sądowa nie została uiszczona.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.